Информация за обществените поръчки можете да получите от :

Емилия Цветанова - зам.директор административно-стопанска дейност, тел. 0610 52741; 

 

Данни за кореспонденция с ОУ "Св. Климент Охридски" гр. Павилкеин, във връзка с възлаганите обществени поръчки:

Адрес: гр. Павликени, п.к. 5200, ул. „Илия Златев“ № 2;

Електронна поща: klimentohridski@abv.bg

Официална страница в интернет: www.oupavlikeni.com

 

Работно време: от 08,00 до 12,30 часа и от 13,00 до 16,30 часа.

 

Директорът на ОУ "Св. Климент Охридски" е публичен възложител съгласно чл. 5, ал. 2, т. 14 от Закона за обществените поръчки.

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

От 14 юни 2020 г. Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) е задължителна за ползване от всички възложители.

Адресът на профила на купувача на ОУ "Св. Климент Охридски" гр. Павликени е https://app.eop.bg/buyer/21058

Съобщение

Архивни документи

Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол 2019 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол 2018 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол 2017 г.

Доставка на хранителни продукти за нуждите на училищния стол 2016 г.