График за провеждане на общи родителски срещи през учебната 2023/2024 година

 

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебен предмет за ученици в дневна форма на обучение – V-VI клас
Поправителна сесия - юни 2023 г.
Учебна 2022/2023 година

 

 

График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение сесия  -  юли 2021 година

 

График за провеждане на  консултации за самостоятелна форма на обучение

 

График за провеждане на изпити самостоятелна форма на обучение – ученици над 16 години редовна сесия - юни 2023 година

График за консултации през І срок на 2023/2024 година

График за провеждане на контролни и класни работи I – VII клас за II-ви срок на учебната 2022/2023 година