МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

Мерки за повишаване качеството на образованието в ОУ "Св. Климент Охридски" гр. Павилкени

през учебната 2021/2022 година.

 

I. Навременна подготовка за всяка учебна година и осъществяване на приемственост между ДГ- I клас и между IV- V клас.

· предварително проучване  очакванията на ученици и родители, нагласи за учене и ролята на училището и учителите за тяхното оформяне като личности и ранното кариерно ориентиране, съобразено с възможностите и интересите им.  

· изграждане на позитивна класна стая и създаване на добър микроклимат по време на часове и междучасия;

· мотивиране на учениците и формиране на съзнателно отношение към учебния материал и самоконтрол, да осъзнаят смисъла от задълбочени и системни знания и компетентности и да придобият комплексни умения ;

· акцентиране на индивидуални срещи с родители и съвместни дейности по проекти и програми с ДГ и колегите от прогимназиален етап;

· подобряване на взаимодействието и засилване на дейностите с различните институции.

 

II. Използване на разнообразни форми, компетентностния подход и иновативни методи на преподаване за повишаване интереса към ученето.

· диференцирана и индивидуална работа с напреднали ученици, ученици с обучителни затруднения и такива с поведенчески проблеми;

· включване на учениците в повече проектни дейности, Национални програми, конкурси, състезания и др.;

· да продължи добрата практика за организиране на занимания по интереси в извънкласни и извънучилищни дейности;

· извеждане на учениците извън училищна среда и провеждане на уроци и дейности на открито;

· правилен баланс между възможностите за възприемане на учениците и трудността на преподавания материал;

· изграждане на умения за самостоятелно и критично мислене и работа в екип;

· разширяване обхвата на дейностите по обща и допълнителна подкрапа, за преодоляване на пречките пред ученето и към създаване на възможности за развитие на учениците, като изграждат у тях нагласи за учене през целия живот;

· продължаване на работата в посока дигитализация на учебния процес, като ключов елемент на модерното училище.

 

III. Учител, родител, ученик - партньори в УВП.

· обръщане на сериозно внимание върху взаимодействието между учител и ученици в мултиетническа среда;

· по-ефективно взаимодействие с родителската общност

· психолого-педагогическа подкрепа на ученици и родители;

· привличане на родителите, превръщането им в съмишленици и  партньори в проектно-базирани домашни работи, дейности и занимания по интереси;

· включването им като ментори в часовете, в съвместни инициативи и изяви на класа, в  извънкласни дейности и дейности по интереси.

 

IV. Работа в екип между учителите.

· повишаване квалификацията на учителите;

· засилване на вътрешната квалификационна дейност;

· споделяне и обмяна на добри практики.