1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищно образование и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.
2. Осигуряване на всеки ученик на висока степен на функционална грамотност.
3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.
4. Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.
5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.
6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.
7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.
8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.