ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд 

Правилник за вътрешния трудов ред

Правила за ползване на ученическите шкафчета