Правилник за дейността на ОУ "Св. Климент Охридски " гр. Павликени 2023/2024

ПРАВИЛНИЦИ

Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд 

Правилник за вътрешния трудов ред

Правила за ползване на ученическите шкафчета