Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху хартиен, електронен или друг носител, включително съхранена като звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от организация от обществения сектор.

Субекти на правото на достъп до обществена информацията са гражданите на Република България, чужденците и лицата без гражданство и всички юридически лица.

Достъпът до обществена информация може да бъде пълен или частичен.

Формите за предоставяне на достъп до информация са:

 • Преглед на информацията – оригинал или копие
 • Устна справка
 • Копия на материален носител
 • Копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

Достъпът до обществена информация е безплатен.

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени със Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011г., обн. ДВ, бр.98/2011г. Обществената информация се предоставя след представяне на платежен документ за заплащане на разходите, а именно:

 • Дискета - 0,50 лева (за един брой)
 • CD - 0,50 лева (за един брой)
 • DVD - 0,60 лева (за един брой)
 • Разпечатване на една страница ( А4) - 0,12 лв.
 • Ксерокопие за една страница ( А4) - 0,09 лв.
 • Факс за една страница ( А4) - 0,60 лв.
 • Видеокасета за един брой  – 3,25 лв.
 • Аудиокасета за един брой – 1,15 лв.
 • Писмена справка за една страница ( А4) - 1,59 лв. 

Посочените цени не включват ДДС.

Заплащането на дължимите разходи се извършва по банков път по сметка на ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Павликени:

BG88UNCR70003100012950 в клон на Уникредит Булбанк     

UNCRBGSF

 

За осигуряване на достъп до обществена информация, която се създава или съхранява от училището, директорът на ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Павликени взима решения за предоставяне или за отказ за предоставяне, както и за предоставяне на частичен достъп до искана обществена информация по чл.28, ал.2, във връзка с чл.34 и чл.38 от Закона за достъп до обществена информация.

 

Приемане заявления за  достъп до информация на адрес: гр. Павликени, п. код 5200, ул. „Илия Златев“ № 2

или на e-mail: klimentohridski@abv.bg,

телефон: 0887706013

 

Работно време за приемането на заявленията за  достъп до информация:

От 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа

 

Обществена информация, предоставена повече от 3 пъти:

не е предоставяна

 

 

 

 

ДОСТЪП ДО

ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активи и информация

ПРЕДОСТАВЯНИ АДМИНИСТРАТИВНИ

УСЛУГИ

Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Заявление за прием 1-ви клас

Заявление за приемане клас

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование - приложение

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава - приложение

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Заявление за достъп до обществена информация