ПРАВОМОЩИЯ НА ДИРЕКТОРА

Директорът на ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Павликени като орган за управление и контрол изпълнява своите функции, като:

1. прилага държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование;
2. ръководи и отговаря за цялостната дейност на училището;
3. планира, организира, контролира и отговаря за образователния процес, както и за придобиването на ключови; компетентности от учениците;

4. отговаря за спазването и прилагането на нормативната уредба, отнасяща се до училищното образование;

5. отговаря за разработването и изпълнението на училищните учебни планове и учебни програми;

6. отговаря за разработването и изпълнението на всички вътрешни за институцията документи - правилници, правила, стратегии, програми, планове, механизми и др.;

7. организира и ръководи самооценяването на училището; 

8. определя училищния план-прием;

9. организира приемането или преместването на ученици на местата, определени с училищния, с държавния и с допълнителния държавен план-прием;

10. организира и контролира дейности, свързани с обхващането и задържането на подлежащите на задължително обучение ученици;

11. подписва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на образование;

12. изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите

13. сключва, изменя и прекратява трудови договори с педагогическите специалисти и с непедагогическия персонал в училището в съответствие с Кодекса на труда

14. обявява свободните работни места в бюрото по труда, в Регионалното управление на образованието и в Информационната база данни за анализи и прогнози за кадрово обезпечаване на системата на предучилищното и училищното образование с педагогически специалисти до 3 работни дни от овакантяването или от откриването им

15. управлява и развива ефективно персонала

16. осигурява условия за повишаването на квалификацията и за кариерното развитие на педагогическите специалисти

17. утвърждава план за организирането, провеждането и отчитането на квалификацията съобразно стратегията за развитие на институцията;

18. организира атестирането на педагогическите специалисти;

19. отговаря за законосъобразното, целесъобразно, ефективно и прозрачно разходване на бюджетните средства, за което представя тримесечни отчети пред общото събрание на работниците и служителите и обществения съвет;

20. поощрява и награждава ученици;

21. поощрява и награждава педагогически специалисти и непедагогически персонал;

22. налага санкции на ученици;

23. налага дисциплинарни наказания на педагогически специалисти и непедагогическия персонал;

24. отговаря за осигуряването на здравословна, безопасна и позитивна среда за обучение, възпитание и труд;

25. отговаря за законосъобразното и ефективното управление на ресурсите;

26. осъществява взаимодействие с родителите и представители на организации и общности;

27. взаимодейства със социалните партньори и заинтересовани страни;

28. представлява институцията пред администрации, органи, институции, организации и лица;

29. сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност на образователната институция в съответствие с предоставените му правомощия;

30. контролира и отговаря за правилното водене, издаване и съхраняване на документите в институцията;

31. съхранява училищния печат и печата с изображение на държавния герб;

32. съдейства на компетентните контролни органи при извършване на проверки и организира и контролира изпълнението на препоръките и предписанията им;

33. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование;

34. в изпълнение на правомощията си издава административни актове;

35. провежда или участва в изследователска дейност в областта на предучилищното и училищното образование.

Директорът на училището е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

Със своя заповед директорът може да делегира правомощия на заместник-директорите в определените в нормативен акт случаи.

Обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Информация от обществения сектор е всяка информация, обективирана върху хартиен, електронен или друг носител, включително съхранена като звукозапис или видеозапис, и събрана или създадена от организация от обществения сектор.

Субекти на правото на достъп до обществена информацията са гражданите на Република България, чужденците и лицата без гражданство и всички юридически лица.

Достъпът до обществена информация може да бъде пълен или частичен.

Формите за предоставяне на достъп до информация са:

·      Преглед на информацията – оригинал или копие

·       Устна справка

·       Копия на материален носител

·       Копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

Достъпът до обществена информация е безплатен.

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени със Заповед № ЗМФ-1472 от 29 ноември 2011г., обн. ДВ, бр.98/2011г. Обществената информация се предоставя след представяне на платежен документ за заплащане на разходите, а именно:

·       Хартия А4 за 1 лист - 0,01 лв.

·       Хартия А3 за 1 лист - 0,02 лв.

·       Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 за 1 стр. - 0,02 лв.

·       Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3 за 1 стр. - 0,04 лв.

·       CD диск 700 MB за 1 бр. - 0,26 лв.

·       DVD диск 4,7 MB за 1 бр. - 0,30 лв.

·       DVD диск 8,5 MB за 1 бр. - 0,67 лв.

·       USB флаш памет 4 GB за 1 бр. - 3,46 лв.

·       USB флаш памет 8 GB за 1 бр. - 5,72 лв.

·       USB флаш памет 16 GB за 1 бр. - 7,93 лв.

·       USB флаш памет 32 GB за 1 бр. - 9,47 лв.

Заплащането на дължимите разходи се извършва по банков път по сметка на ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Павликени:

BG88UNCR70003100012950 в клон на Уникредит Булбанк     

UNCRBGSF

 

За осигуряване на достъп до обществена информация, която се създава или съхранява от училището, директорът на ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Павликени взима решения за предоставяне или за отказ за предоставяне, както и за предоставяне на частичен достъп до искана обществена информация по чл.28, ал.2, във връзка с чл.34 и чл.38 от Закона за достъп до обществена информация.

 

Приемане заявления за  достъп до информация на адрес: гр. Павликени, п. код 5200, ул. „Илия Златев“ № 2

или на e-mail: klimentohridski@abv.bg,

телефон: 0887706013

 

Работно време за приемането на заявленията за  достъп до информация:

От 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:30 часа

 

Обществена информация, предоставена повече от 3 пъти:

не е предоставяна

 

 

 

 

ДОСТЪП ДО

ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ

Вътрешни правила за определяне на реда за достъп до активи и информация

ПРЕДОСТАВЯНИ АДМИНИСТРАТИВНИ

УСЛУГИ

Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Заявление за прием 1-ви клас

Заявление за приемане клас

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование - приложение

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава - приложение

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване

Заявление за достъп до обществена информация