ПРЕДОСТАВЯНИ

УСЛУГИ

Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Заявление за прием 1-ви клас

Заявление за приемане клас

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование - приложение

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава - приложение

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи