Програма за превенция на ранното напускане на училище

ПРОГРАМИ

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи