Основно училище "Св. Климент Охридски" гр. Павликени

О Б Я В Я В А

07.11.2022г.

Дейност 1 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда по проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“,финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за безвъзмездна финансова помощ МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“

Обява свободни позиции за изпълнители

Формуляр за автобиография

Формуляр за заявление

Формуляр за декларация

Основно училище "Св. Климент Охридски" гр. Павликени

О Б Я В Я В А

07.11.2022г.

Свободни позиции за изпълнители на

Дейност 2 Провеждане на съвместни дейности с децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници за осъществяване на мисии/предизвикателства от реалния живот по проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“,финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за безвъзмездна финансова помощ МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“

Обява свободни позиции за изпълнители

Формуляр за автобиография

Формуляр за заявление

Формуляр за декларация

Основно училище "Св. Климент Охридски" гр. Павликени

О Б Я В Я В А

17.10.2022г.

Свободни позиции за изпълнители на

Дейност 2 Провеждане на съвместни дейности с децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници за осъществяване на мисии/предизвикателства от реалния живот по проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“,финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за безвъзмездна финансова помощ МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“

Обява свободни позиции за изпълнители

Формуляр за автобиография

Формуляр за заявление

Формуляр за декларация

2022/2023 

Когато мечтите се сбъдват

 

Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени стартира проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“, който ще се изпълняват в партньорство с Детска градина „Слънце“ и Детска градина „8-ми март“. Проектът е на стойност 118 176,07 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. (ОП НОИР), процедура за безвъзмездна финансова помощ МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“. Разработен е в съответствие с целите на Приоритетна ос „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОП НОИР. Проектът има за цел създаването на условия за успешна социална реализация на децата и учениците от етническите малцинства, както и тези в риск от отпадане от образователната система, обучаващи се в ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Павликени, ДГ „Слънце“ и ДГ „8-ми март“, чрез подобряване условията за равен достъп до образование и обучение, повишаване качеството на образованието, засилване мотивацията на учениците и родителите за участие в образователния процес, преодоляване на негативни обществени нагласи в местната общност. Проектът постига своята цел чрез реализиране на дейности в няколко направления:

1. Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда, чрез създаване на творческата среда, в която децата от етнически малцинства да осъзнаят своята идентичност, да се почувстват значими и част от училищния живот;

2. Провеждане на съвместни дейности с децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници за осъществяване на мисии/предизвикателства от реалния живот;

3. Провеждане на ежегодна практическа детска конференция за представяне на резултатите от съвместната работа на децата и учениците при реализиране на проектните дейности.

Можете да проследите провеждането на дейностите по  проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“ на следната страница:

Some Alt Text
Some Alt Text

Проект BG05M2ОP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“,

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез

Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

По проект „Подкрепа за приобщаващото образование“ ще бъде осигурено по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби. С бюджет от 31 000 000 лева в рамките на 36 месеца за тях ще се осигурява допълнителна подкрепа за личностно развитие. По проекта ще се разработват и прилагат модели и инструменти за оценка на индивидуалните потребности на децата, въз основа на която ще се планира работата с всяко дете и ученик. Предвидени са обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие, учители и непедагогически специалисти за повишаване на професионалните компетентности на ангажираните в процеса на приобщаващото образование. Усилията ще са насочени към насърчаване и разгръщане на потенциала на децата със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез дейности за допълнителна подкрепа. Ще бъдат подпомогнати над 11 800 деца и ученици от 654 детски градини и училища. Образователни институции ще изградят кабинети за психологическа подкрепа, за логопедична подкрепа, за кинезитерапия, ресурсен или рехабилитационен кабинет. Ще бъдат изготвени и адаптирани учебни материали, за да може всяко дете да има достъп до подходящи ресурси.

 

https://priobshtavane.mon.bg

Some Alt Text

BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

 

Проектът е насочен към преодоляване на риска от отпадане на децата и учениците от системата на образованието при обучение от разстояние в електронна среда. С бюджет от 109 562 541 лева ще се осигури равен достъп на децата и учениците до виртуална класна стая, дигитална грамотност и качествено образование при продължителни епидемии. Планира се над 210 000 ученици да преминат обучение за придобиване на дигитални умения за работа в електронна среда. Сред тях са първокласниците, които трябва да осъществят преход от предучилищно към училищно образование в онлайн среда. Те са средно около 50 000 всяка учебна година или 150 000 за три години. Планирани са и обучения за педагогическите специалисти за придобиване на цифрови умения и усвояване на нови и иновативни методи на преподаване. Образователни медиатори и родители също ще бъдат подпомогнати за подобряване на уменията им за работа с дигитални устройства и електронни образователни платформи. Ще бъдат закупени над 80 000 технически устройства за ученици и учители за обезпечаване на образователния процес. С техниката ще се допълни и подсили технологичния фонд на образователните институции. Всички държавни и общински училища могат да участват по проекта, като се очаква да бъдат включени 477 718 ученици, учители, медиатори и родители.

Some Alt Text

 

Основната цел на проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ е насочена към:

 

1. намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование, включващо формални, неформални и самостоятелни начини на учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение;

 

2. подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрастови групи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване на знанията, уменията и квалификацията на работната сила и насърчаване на гъвкави начини за учене, включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране на придобитата квалификация.

 

Специфичните цели на проекта са:

 

1. да се намали броят на преждевременно напусналите училище чрез своевременно идентифициране на системни пропуски в компетентностите на учениците и осигуряване на възможност за допълнително обучение за компенсиране на пропуските им и за повишаване на мотивацията им за успех;

 

2. да се повиши професионалната компетентност на педагогическите специалисти за оценяване на резултати от обучението посредством инструментариум за установяване на пропуските на учениците в процеса на обучението им и за подобряване на постиженията им при овладяване на ключови компетентности; 

 

3. да се използват възможностите на кариерното ориентиране за подкрепа на ученици, които са в риск от преждевременно напускане на образователната система, с оглед бъдещата им социална, професионална и личностна реализация; 

 

4. да се оптимизира взаимодействието на училището с родителите на учениците от уязвимите групи и с местната общност за устойчивото задържане на учениците в училище;

 

5. да се създаде мотивираща и позитивна среда за популяризиране на постиженията, компетентностите и творческите резултати на учениците чрез участието им в междуучилищни дейности и инициативи.

 

В рамките на дейност 3 Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и чрез допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети в ОУ „Св.Климент Охридски“ гр. Павликени са организирани групи както следва:

 

През 2018-2019 учебна годна е организирано допълнително обучение в 24 групи, с годишен хорариум от 10 часа. Включени общо 89 ученици (някои от учениците са включени в две групи), от които 52 от начален етап, 37 от прогимназиален етап.

 

През 2018-2019 учебна годна е организирано допълнително обучение в 25 групи през годината. През октомври 2019 година стартират 22 групи с годишен хорариум от 60 часа. Включени общо 85 ученици (някои от учениците са включени в две групи), от които 47 от начален етап, 38 от прогимназиален етап. След 1 юни сформирани 3 нови групи с хорариум 10 часа и включени допълнително 37 ученици в групите, от които 16 от начален етап, 21 от прогимназиален етап.

 

В рамките на дейност 7 дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците от 1 октомври 2019 г. е осигурен 0,5 щат за медиатор и 0,5 щат социален работник. 

 

 

 

Some Alt Text

 

С проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая. Специфичните цели на проекта са:

 

1. Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;

 

2. Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;

 

3. Намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;

 

4. Модернизиране на учебни програми, учебни планове, учебници и учебни помагала;

 

5. Повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда; 6. Насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот; 7. Осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

 

От януари 2020 г. стартира дейността на две групи за допълнителни занимания по ключови дигитални умения, сформирани във връзка с изпълнение на Дейност 6 Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране) на проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Обучението започна присъствено, но след обявяването на извънредното положение дейността беше временно преустановена. От 29 април 2020 г. обучението бе възстановено, като занятията се провеждаха дистанционно в платформата Microsoft Teams. 24 ученици успешно завършиха заниманията по интереси.

 

Учениците са гражданите на утрешния ден, а той е изпълнен с технологии от всякакъв вид. За да бъдат подготвени на живота след училище, те трябва да умеят да ги използват. Начинът да се постигне това е чрез прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието. През месец февруари 2020 г. 65 инчов тъч скрийн дисплей, получен в рамките на Дейност 2 Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.) по проекта, ще позволи използването на подходи и методи на преподаване, които традиционната образователна среда не позволява. Очакваме позитивен ефект върху ученическата ангажираност и заинтересованост.

 

През месец август 2020 г. 27 педагогически специалисти се включиха в група за обучение за повишаване на дигиталните компетентности, организирано по Дейност 3 Обучения на педагогически специалисти (учители, директори, зам.- директори и др. с преподавателска заетост) по и със средствата на ИКТ, но не само; 3.2. Обучение на учители за преподаване на знания и умения по дигитална грамотност – ключови дигитални умения – базови и за напреднали, нови технологии, продукти и програми, медийна грамотност, онлайн съдържание и поведение, и др. за повишаване дигиталната компетентност на учащите се на проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

 

Some Alt Text
Some Alt Text

„С общи усилия малките дела прерастват в големи”

 

През месец ноември 2019 г. в Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени стартира проект с наименование „С общи усилия малките дела прерастват в големи”. Проектът е на стойност 15000,00 лева и се финансира по конкурсна процедура 33.18-2019 на Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства. Разработен е в съответствие с целите на Приоритет 1  Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност.

Проектът има за цел създаването на условия за успешна социална реализация на децата и учениците от етническите малцинства, обучаващи се в ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Павликени, чрез подобряване условията за равен достъп до образование и обучение, повишаване качеството на образованието, засилване мотивацията на учениците и родителите за участие в образователния процес, преодоляване на негативни обществени нагласи в местната общност. Проектът постига своята цел чрез реализиране на дейности в направление: съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда, чрез създаване на творческата среда, в която децата от етнически малцинства да осъзнаят своята идентичност, да се почувстват значими и част от училищния живот. Очаква се 310 ученици да вземат участие в реализиране на дейности от културния календар на училището. Дейностите реализират целите по отношение на приобщаващото образование, тъй като предполагат участието на ученици от различните етнически групи и ученици със специални образователни потребности. В периода ноември 2019г. – октомври 2020г. ще бъдат организирани и проведени 10 състезания (обхващащи всички образователни дисциплини), 1 конкурс за творчество, 6 представителни изяви (концерт, фестивал, карнавал, куклен театър, изяви), 7 инициативи, посветени на фолклора и традиционни обичаи на различните етноси, 4 изложби и 14 кампании, отправящи позитивно послание към учениците за толерантни отношения, здравословен живот, мотивиране за личностно развитие и уважение към родителите. Акцентът се поставя върху съвместната работа на деца от различни етнически групи и създаване на възможност за включване на деца, съобразно интересите и индивидуалните им заложби. Очаква се 500 родители, ученици и гости (в това число ученици и учители от други образователни институции) да посещават представителните изяви на учениците.

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

BG05M2OP001-3.002-0009-С01 „Аз участвам, аз съм тук!”,

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове

 

Проектът се изпълнява от ОУ „Св. Климент Охридски” в партньорство с  Община Павликени, ЦМЕДТ „Амалипе” и НЧ „Братство-1884”.

 

Основна цел на проекта, е създаване условия за успешна социална реализация на учениците от етническите малцинства.

 

Във връзка с реализация на дейностите по Проект BG05M2OP001-3.002-0009-С01 „Аз участвам, аз съм тук!”, се осъществиха следните дейности:

Дейност 1 „Провеждане на допълнителни занимания с ученици, идентифицирани като деца в риск от отпадане”;

Мултидисциплинарен екип работи с 35 ученици в риск в резултат, на което е изготвена Програма за мотивация. Тя съдържа методически елементи, насърчаващи развитието на мотивацията за учене и развиващи ключови социални умения.

Дейност 2 „Създаване и развиване на културна идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда”;

В рамките на дейността в създадената творческа среда на трите ателиета по изкуства (фотография, изобразително, приложно изкуство) и театрално-оперетен състав 75 ученици осъзнаха своята идентичност, почувстваха се значими и част от училищния живот.

Дейност 3 „Провеждане на кампании за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход или културна идентичност”, както следва:

-       След проведено обучение на 100 ученици се реализираха 10 успешни кампании за преодоляване на негативните обществени нагласи:

1.     „Заедно можем повече“. Основната цел на екипа бе всички деца и ученици в училище да се чувстват приети и равни, като се включват в различни училищни дейности.

2.    „Спортуваме заедно и общуваме“. Тя имаше за цел да насърчи спортна активност сред младежите и в същото време и сред родителите. Децата се мотивират за включване в колективни и индивидуални спортове, които да поддържат физическото и психическо здраве, като това възпитава екипен дух и способност за активно общуване с връстници със сходни интереси.

3.    „Конната езда ни обединява”. Тук акцентът бе поставен върху грижата и любовта към животните, чрез които се помога на децата да осмислят постъпките, действията си и като цяло отношението си към другия и природата. Развиват се качества, като дисциплинираност, отговорност, съпричастност, трудови навици, свързани с грижата за конете.

4.    „БЕЗОПАСНОСТ.НЕТ“. Чрез кампаниите бяха насърчени младите хора позитивно, безопасно и отговорно да използват интернет и мобилните технологии.

5.    „Инструментариум за щастие”. Целта на екипа бе повишаване на емоционална интелигентност на децата в училищна възраст, за да се справят по-добре по отношение на оценки, общо представяне в клас и социално поведение.

6.    „Какъв да стана?”. Участието на учениците им помогна да осъзнаят значимостта и многообразието от професии и необходимостта от учене през целия живот. Всичко това подобри и засили мотивацията им за учене.

7.    „Играем заедно”. Моделиране, творчество, игра и памет в една успешна екипна дейност доказа, че можем да развиваме качества, които носят позитивизъм.

8.    „Екотуризъм”.  Кампания за ново отношение към природата, и на първо място към населеното място, в което живеем, за да го направим модерно и чисто.

9.     „Здрави, красиви, щастливи и по-добри”. Успешно предизвикателство за водене на здравословен начин на живот и осъзнаване на неговата значимост в съвременния свят.

10.              „От извора – познатото непознато минало”. Кампания с препратка към миналото, която ни учи на толерантност, съпричастност, уважение, съжителство в мир и разбирателство, зачитане на културата и наследството на етносите.

Дейност 4 „Провеждане на допълнително обучение по български език с ученици, за които българския език не е майчин”

На 26 ученици беше предоставена обща подкрепа за личностно развитие.

 

В дейностите са включени над 219 ученици ОУ „Св. Климент Охридски”, 100 от които от етнически малцинства.

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

1.                  Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;

2.                  Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;

3.                  Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;

4.                  Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;

5.                  Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-висока увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;

6.                  Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;

7.                  Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.

8.                  Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

В рамките на проекта в периода бяха реализирани дейностите, както следва:

1)             Идентифициране на индивидуалните интереси и на обучителните затруднения;

2)             Провеждане на обучение  с учениците за преодоляване на обучителните затруднения;

3)             Развиване творческите способности на учениците чрез участие в извънкласни дейности по интереси.

-        през 2016/2017 учебна година

Сформирани 15 групи за извънкласни дейности по интереси, в които участие са взели 184 ученици

Сформирани са 15 групи за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни трудности, в които са включени 73 ученици.

-        през 2017/2018 учебна година

Сформирани 16 групи за извънкласни дейности по интереси, в които участие са взели 177 ученици

Сформирани са 10 групи за извънкласни дейности за преодоляване на обучителни трудности, в които са включени 60 ученици.

 

 

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” 2019 г.

През 2019/2020 г. по програмата беше организирано допълнително обучение за талантливи ученици. Осем седмокласници получиха подкрепа при подготовката си за състезания/ олимпиади по география и икономика.

 

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците” 2019 г. и 2020 г.

През 2019 г. по проект „Учим докато играем заедно“ бе оборудван кабинет за занимания по интереси, с което създадохме условия за личностно развитие на ученците от начален етап. Заниманията по интереси се провеждат в конфортна обстановка, а за отдиха и забавленията на деца са осигурени много образователни и занимателни игри и книги. През 2020 г. ще бъде създаден такъв кабинет и за учениците в прогимназиален етап.

 

Национална програма „Заедно в грижата за ученика“, Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап"

Проектът е мотивиран от желанието на екипа на Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени да реализира дейности, които да осигурят плавен преход на учениците, преминаващи от начален в прогимназиален етап. Екипът педагози работи съвместно по отношение на планирането и реализирането на учебно-познавателните дейности. Бяха проведени уроци с учители от начален и прогимназиален етап в 18 учебни часа през учебната 2019/2020 година. Обучителните теми бяха подбрани така, че да може по естествен начин да се реализира прехода при надграждане на учебното съдържание, спазвайки дидактическите принципи.

 

Национална програма на МОН „На училище без отсъствия”, Мярка „Без отсъствие” 2015 г.

В рамките на проектните дейностибяха постигнати следните резултати:

-          Идентифицирани са учениците в риск и с цел повишаване мотивацията им за учене са насочени към различни форми: за преодоляване на образователни трудности (групи за допълнително обучение, консултации), включвани в организирането и провеждането на извънкласни дейности (училищни празници, спортни събития, благотворителни кампании),

-          Създадени са работещи механизми и мерки за противодействие на отпадане на ученици от училище, в резултат на което през учебната година няма отпаднали ученици от образователната система.

-          С оглед постигане на положителен ефект в развитието на личността на ученика, съобразно индивидуалните му качества и интереси при работата с родителите акцент се поставя и върху индивидуалния подход, чрез който се опитваме да съгласуваме дейности по възпитанието на децата и форми на сътрудничество между техните семейства и учителите.

-          В следствие изпълнение на дейностите, 26 % от учениците, целева група по проекта не са допускали повече от пет отсъствия в периода 15 септември 2015г. – 15 юни 2016г. 13 % са допускали повече от пет отсъствия само 1 месец през учебната година.

-          Подобрена е координацията по отношение информиране родителите при отсъствие от учебни занятия на учениците. Уведомяване заинтересованите институции.

-          Създадени партньорства с неправителствени организации за работа с деца в риск в посока по-добра координация на дейностите по контрол отсъствията на учениците и превенция отпадането на учениците от напускане.

-          Подобряване съвместната работа с институциите в работата с деца с риск.

 

Национална програма „С грижа за всеки ученик” 2008 г., 2009 г., 2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2018 г.

По програмата се организира допълнително обучение на учениците от началнен и прогимназиален етап за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка. Осигурява се възможност на учениците, които имат затруднеия при усвояване на учебния материал, да получават подкрепа от квалифициран учител. Обучените се провежда в малки групи от 4 до 8 ученици, което позволява индивидуален подход за преодоляване на пропуските.

 

Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул „Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки“

В периода 2016- 2018 година по програмата бяха осигурени уреди, прибори, пособия, реактиви и други консумативи, необходими за провеждане на практически дейности по учебните програми по човекът и природата, биология и здравно образование, физика и астрономия и химия и опазване на околната среда.

 

Национална програма „Без свободен час“, модул  „Без свободен час в училище”

Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени осигурява 100% заместване на отсъстващи учители.  

 

 

Some Alt Text
Some Alt Text

Проект BG05M2OP001-3.003-0001 „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ е насочен към изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и социализация. С изпълнението се осигури по-високо качество и по-добър достъп до образование чрез създаване на подкрепяща среда за ранна превенция на обучителни затруднения, за включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности и на подкрепяща среда за включващо обучение и социално включване на ученици с девиантно поведение. Проектът разширява обхвата на институциите в предучилищното и училищното образование за осъществяване на включващото обучение и надграждане на досегашния положителен опит в тази област чрез назначаването на екипи от специалисти за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, осигуряването на наръчници, ръководства, сборници, специализирани образователни програми и софтуерни продукти за обучението на децата и учениците с различни видове увреждания и нарушения.

В рамките на дейност 2 „Осигуряване на условия и ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда в детските градини и училищата за осъществяване на включващо обучение“ в ОУ „ Св. Климент Охридски в периода 22.12.2015 г. до 01.12.2018 г. бяха реализирани дейности, както следва:

1. Подбор и назначаване на специалисти - ресурсни учители, логопеди, психолози и др., за работа с децата и учениците със специални образователни потребности.

2. Провеждане на обучения на екипите от специалисти и на учителите по учебни предмети за работа с децата и учениците със СОП и за подкрепа за личностното им развитие.

3. Осигуряване на специализирани софтуерни програми и продукти за подкрепа на обучението и на личностното развитие на децата и учениците с различни видове увреждания и нарушения.

4. Обзавеждане и оборудване на ресурсни кабинети.

5. Осигуряване на наръчници, ръководства, сборници или други в помощ на включващото обучение.

6. Супервизии на работата на екипите.

7. Провеждане на лагер, насочен към приобщаване и създаване на положителни нагласи към включващото обучение.

Some Alt Text

                              

ОУ „ Св. Кл. Охридски” – гр. Павликени е едно от 84-те пилотни училища в България, работещи по проект BG051PO001-4.1.07 „Включващо обучение” от началото на учебната 2012 / 2013  година.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС.

Основна цел на  проекта е осигуряването на подкрепяща среда за равен достъп до образование и отварянето на образователната система за осъществяването на включващо обучение.  Чрез опита на училищата, работещи по проекта, ще се изгради пилотен модел за преход от интегрирано към включващо обучение на учениците със специални образователни потребности, което налага приспособяване на училищната система към детето, а не на детето към системата.

За реализиране целите и дейностите по проекта, в ОУ „ Св. Кл. Охридски” е назначен екип от двама ресурсни учители и психолог. По специално разработена методика, екипът извършва оценка на индивидуалните потребности на ученици с увреждания, с хронични заболявания , специфични обучителни затруднения и др.  Въз основа на извършената оценка се изготвят индивидуални  образователни програми за всяко дете, които предвиждат индивидуална и групова работа, психологическа подкрепа и  специфични методи на работа, които да развият потенциала на всяко от децата. По проект „ Включващо обучение” са осигурени средства за оборудването на ресурсен кабинет, който се явява втори за училището, с необходимите материали,

техника и специализирани образователни продукти за обучението на децата с различни видове увреждания и нарушения.

Индивидуалният подход към потребностите и наличния потенциал на всяко от тези деца дава своя положителен резултат. На 12.04.2013г. ученик със специални образователни потребности спечели Специалната награда на Факултета по Изобразително изкуство към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”- гр. В Търново за участието си в конкурса „България и Китай - древни цивилизации - 2013г.”, раздел Изобразително и приложно изкуство-живопис. Наградата беше връчена на тържествена церемония в Институт „Конфуций” при ВТУ лично от ректора - проф. дпн Пламен Легкоступ.  Същият ученик има отличена работа и в изложбата „Пролет върху листа -2013г.” в гр. Кюстендил.  Всичко това вдъхновява не само децата, но и целия екип от специалисти в училището да работят в поетата посока, която е основана на подхода за човешките права и социалния модел, на грижата и вниманието към всяко едно дете с неговия уникален и неповторим вътрешен свят.

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

В периода март 2013 – януари 2014 г. Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени в партньорство с НЧ „Братство – 1884” реализира дейности по проект „Етника – училище без граници”, който се финансира по Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-4.1.05 “Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” на ОП „Развитие на човешките ресурси”.

Основната цел, която си бе поставил екипът, който реализира проекта е да се създадат условия за успешна социална реализация на децата и учениците от етническите малцинства в община Павликени.

За постигане на целите бяха ремонтирани две класни стаи и създадохме условия и творческа атмосфера за работа на учениците, ангажирани в клубове по интереси. С оглед продължаване на процеса по извеждане на децата от обособената общност, в която съжителстват бе осигурен транспорт с училищния автобус. Сформирани са и 18 клуба по интереси в различни области на литературата, изкуствата и културата.

Първи стъпки в журналистиката направиха участниците от Клуб за литература, изкуство и култура „ЛИК“. Резултатите от творческите си търсения те публикуваха в електронен вестник, който нарекоха „Училище без граници“.

Използвайки различни материали и техники за работа участниците от групите по приложни изкуства изработваха мозайки от природни материали, накити, моделираха с пластилин, глина и хартия.

В 3 клубни ателиета по рисуване бяха разпределени децата с афинитет към изобразителното изкуство. Своите мисли, мечти и виждания за света те претворяваха върху белия лист и се раждаха красиви, многоцветни картини.

Във фотографското студио учениците създаваха изображения като играеха със светлината и постепенно създаваха умения да съхраняват образи с помощта на фотоапарат.

В заниманията на клуб „Етносвят” участниците извършваха събирателска и изследователска дейност на предмети и словесно творчество, свързано с бита, културата и традициите на различните етноси.

Песни от българския фолклор и текстове със съвременно звучене разучаваха децата и учениците в три Вокални групи под ръководството на музикални педагози. Върху партитурите и либретото на детската оперета „Който не работи, не трябва да яде“ се концентрираха участниците от театралния и театрално-оперетния състав.

В ритмите на Самба, Джайв, Румба и Ча-ча-ча танцуваха учениците от клуба по Спортни танци. С разучаване на танцови движения на български народни хора продължиха заниманията в четирите групи за народни танци.

Първата представителна изява по проекта бе на участниците от Клубните ателиета по рисуване. Те откриха изложба от свои рисунки. Последваха ги изявите на Вокалните групи и участниците от Клуб спортни танци, които създадоха празнична атмосфера в залата, в която бяха посрещнати партньорите на училището по проект на програма „Коменски”. Малките приложници откриха изложба с творбите, разработени по време на заниманията в дейностите на групите по приложни изкуства. Те с гордост показаха произведенията на своето творчество и разкриха пред гостите си тайните на техниката на създаването им. Участници от Фотографското студио събраха във фоайето на училището родители, учители и ученици за първата си изложба. В коридорите на училището грейнаха и пъстри композиции с пейзажи, натюрморти и портрети на „художниците” от Клубните ателиета по рисуване. Драматизация по сюжета на приказката „Когато дядо ходил на училище”, направиха участниците от Клуб „Етносвят”. Изява на голямата сцена имаха и децата от групите за народни танци. С обещание за едно красиво и неповторимо преживяване участниците от театралния и театрално-оперетния състав поканиха съучениците си на своята представителна изява. В навечерието на Коледа те представиха детската оперета „Който не работи, не трябва да яде” от Жул Леви, създадена по мотиви на известната българска народна приказка.

В процеса на провеждане на дейностите на сформираните клубни форми бяха проведени познавателни мероприятия – посещения на изложби, музеи, спектакли, театрални постановки, състезания, участия в пленери, провеждане на летни лагери. А идеята бе на децата и учениците да бъде осигурена творческа среда, чрез която да осъзнаят своята идентичност и да се почувстват  значими.

Така поставени в различна среда децата и учениците имаха възможност да влязат в друг вид взаимоотношения, които им помогнаха да се опознаят. Те имаха възможност да общуват, да бъдат заедно в неформална обстановка. Тези контакти бяха от особено значение за сближаването им и допринесоха в голяма степен за развитие процеса на интеграция.

Дейностите по проекта включиха и работа с родители на организирани срещи, на които бяха дискутирани въпроси, свързани с интеграцията, толерантността, дискриминацията. Бяха проведени и кампании, посветени на толерантността, човешката солидарност, правата на хората, културното разнообразие, диалог и развитие и други значими дати от календара.

А ние, от екипа, сме на път да поставим последните щрихи на проект „Етника – училище без граници”, който реализирахме заедно. Създадохме модел за работа в мултикултурна среда, който сме готови да мултиплицираме като го споделим със заинтересованите страни. Смело можем да кажем, че успяваме като предоставяме условия на всяко дете за изява.

Some Alt Text
Some Alt Text

„Всеки ученик ще бъде отличник”

 

В периода 2012г. до 2018 г като пилотно училище от мрежата училища, работещи по програма „Всеки ученик може да бъде отличник” и „Всеки ученик ще бъде отличник” на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” екипът на ОУ „ Св. Климент Охридски“ гр. Павликени координира провеждането на съвместната дейност между училищата в Община Павликени, насочени към:  

·           Повишаване капацитета на ученическия съвети, както и на учителите – ментори на ученическите съвети в следствие проведени семинар с участието на активни ученици от училищата партньори;

·           Повишаване капацитета на учители, в следствие използване на модела „Учене чрез обмяна на опит”, в следствие проведена общинска среща на педагози за споделяне на добри практики

·           Формиране на благоприятна обществена среда и промяна на общественото мнение с цел подкрепа за качественото образование и образователната интеграция на ромските деца – отбелязване на празник по случай ромската нова година Банго Васил, с участието на ученици от различни етноси и провеждане

·           Повишаване интереса и активността на учениците в училищата, чрез организиране и провеждане на спортен празник

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

ПРОЕКТИ