Some Alt Text

Екип "Спортисти" 

 

Дейността на екипа е част от проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.023 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони.

Екип "Млад еколог" 

 

Дейността на екипа е част от проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.023 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони.

Some Alt Text
Some Alt Text

Екип "Млад готвач" 

 

Дейността на екипа е част от проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.023 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони.

Some Alt Text

Екип "Системен администратор" 

 

Дейността на екипа е част от проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.023 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони.

Екип "Млад инженер" и екип "Млад дизайнер"

 

Дейността на екипа е част от проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.023 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони.

Some Alt Text

Екип "Ние и спортът – точка на пресичане" 

 

Дейността на екипа е част от проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.023 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони.

Some Alt Text
Some Alt Text

Екип "Екология" 

 

Дейността на екипа е част от проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.023 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони.

Some Alt Text

Екип "Опознавам професията печатар" 

 

Дейността на екипа е част от проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.023 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони.

Some Alt Text

Екип "Предприемачество" 

 

Дейността на екипа е част от проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.023 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони.

Some Alt Text

Екип "Вкусна работилница" 

 

Дейността на екипа е част от проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.023 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони.

Some Alt Text

Състезание "Скок към здравето" 

 

Инициативата е част от дейността по проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.023 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони.

Екип "Библиотекар. Книжар. Издател" 

 

Дейността на екипа е част от проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.023 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони.

Some Alt Text

Екип "Архитект" 

 

Дейността на екипа е част от проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.023 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони.

Some Alt Text

Екип "Млад дизайнер" 

 

Дейността на екипа е част от проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.023 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони.

Some Alt Text

Екип "Инженер" 

 

Дейността на екипа е част от проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.023 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони.

Some Alt Text
Some Alt Text

За професията библиотекар - разказ от първо лице

 

Инициативата е част от дейността по проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.023 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони.

Some Alt Text

Детска практическа конференция „Павликени 2022г.“

 

На 21 юни 2022 г. в НЧ „Братство-1884“ се проведе детска практическа конференция „Павликени 2022г.“ за представяне на реализираните от децата в ДГ „Слънце“ и ДГ „8-ми март“ и учениците от ОУ „Св. Климент Охридски“ мисии и предизвикателства по Дейност 3 Провеждане на ежегодна практическа конференция за представяне на резултатите от съвместната работа на децата и учениците на проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.023 - МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони.

Обект на детската конференция бе реализираните от 15 екипа програми, основани на методът на дизайн мислене. 150 деца и ученици, направлявани от своите ръководители заложиха на креативността при решаване на проблеми от различна професионална сфера и развиваха най-ценното си качество, а именно смелостта и мотивацията за промяна на средата. Децата представиха как, използвайки натрупаната информация за различни професии, реализираха своите идеи, като вникваха по-ясно в различните гледни точки и разбираха проблемите, успешно формулираха предизвикателства, измисляха по-креативни идеи и намираха бързи решения, които осъществяваха на практика.

С изпълнение на дейностите децата демонстрираха, че могат в екип да се изправят пред непознати предизвикателства, да създават нови решения. Реализирането на програмите, освен умения и способности, съдейства за изграждането и характера на децата. Те са по-отворени към новото и непознатото, готови са да експериментират в разнообразни ситуации, проактивни са като поведение спрямо своите действия и просоциални спрямо останалите и проявяват истинско желание за учене чрез правене и опитване на различни варианти за решение. Прилагайки такъв мощен процес за креативно решаване на проблеми, те са мотивирани да използват всички свои умения максимално и пълноценно.

Убедени сме, че с реализирането на дейността по проекта се слага началото на навлизането на проектно-базирано обучение в ОУ „Св. Климент Охридски“, ДГ „Слънце“ и ДГ „8-ми март“. 

Some Alt Text

Ние и спортът - точка на пресичане

 

 

Some Alt Text

Портфлио на екип "Млади дизайнери"

 

 

Some Alt Text
Some Alt Text

Още за младите дизайнери

 

Все по-уверени и вече с нескрито самочувствие се впуснахме в творческа дейност и през месец май.

Най-цветният месец ни вдъхнови за да създадем красиви и пъстри тениски за лятото, за ваканцията да облечем неповторимите къси панталонки, да преметнем нашите дизайнерски чанти, да препускаме в луда надпревара с времето за игри с различните гуменки. Да не забравим и нежните гривни, които можеха да допълнят дори и красиви тоалет…За да станем част от великата мисия да опазим природата , се опитахме  вкъщи да облечем и сътворените, с помощта на мама, рокли от рециклирана хартия и найлон. Разбрахме, че истинските дизайнери затова са творци, защото могат да създадат красота и от хартия.

А месец май се изнизваше ден след ден, както и учебната година. Впуснахме се в едно ново предизвикателство с дейност „ Млад дизайнер“, която ни показа красотата на заобикалящите ни свят и започна да създава усет за красивото в нас.

 

Инициативата се осъществява в рамките на дейност 2 Провеждане на съвместни дейности с децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници за осъществяване на мисии/ предизвикателства от реалния живот по проект № BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват

 

Ръководител: Румяна Недкова

 

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Ние и спортът заедно с децата от екип „Спортисти“

 

Треньори и инструктори сме на децата от екип „Спортисти“.

И като истински треньори провеждаме качествена тренировка за сила, бързина, ловкост, гъвкавост и издръжливост. Даваме важни инструкции за техниката на изпълнение на упражненията.

Като истински спортисти децата слушат и изпълняват нашите указания, защото те вече знаят, че всеки спорт изисква всеотдайност и упорита работа, ако целта е – победа!

Ние обичаме да спортуваме!

 

Инициативата се осъществява в рамките на дейност 2 Провеждане на съвместни дейности с децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници за осъществяване на мисии/ предизвикателства от реалния живот по проект № BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват

 

Ръководители: Емил Ненков и Мая Илиева

 

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Екип Инженер

 

С учениците от екип Инженер се впуснахме в пътуване в дебрите на проектантската инженерна дейност. Запознахме се със самолетостроенето,  ракетостроенето  и корабостроенето. Учениците впечатлени от участието на българи в развитието на инженерната наука. Чувство на гордост предизвика у тях информацията, че България има свои космонавти – Георги Иванов и Александър Александров. И като бъдещи инженери направиха първи стъпки в професията, като започнаха изработването на макети на кораб и ракета.

Инициативата се осъществява в рамките на дейност 2 Провеждане на съвместни дейности с децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници за осъществяване на мисии/ предизвикателства от реалния живот по проект № BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват

 

Ръководител: Нели Славчева-Харитонова

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Ние и спортът – точка на пресичане. 

Среща с професионален спортист.

 

Ние обичаме да спортуваме. И активно тренираме… Надникнахме в професиите в областта на спорта и разбрахме какво е специфичното за тях и каква е мисията на работещите в тази сфера. Активно тренираме и влизаме в обувките на спортистите.

Днес, 26.04. сме на гости на спортиста, треньора и международен съдия по хандбал Йонко Вутов.
Той ни разказва за активната си спортна дейност като състезател по хандбал. И мотивацията да завърши Националната спортна академия, за да се посвети на спорта! Ентусиазирано и с удоволствие ни разказа за амбициите, които е имал през годините, за да премине през активната състезателна дейност, треньорска дейност и да достигне до достигне до статута на международен съдия по хандбал! Говорихме за честната и нечестната игра в спорта… и как трябва да имаш сърце и душа, за да успяваш

Благодарим Ви, г-н Вутов, за откровенията

И за мотивацията, която ни дадохте

Ние обичаме спорта и имаме куража да сбъднем мечтите си!
 

Инициативата се осъществява в рамките на дейност 2 Провеждане на съвместни дейности с децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници за осъществяване на мисии/ предизвикателства от реалния живот по проект № BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват

 

Ръководител: Емил Ненков 

Some Alt Text
Some Alt Text

Къщите от глина – нов живот на стара технология

 

Надали има българин, който да не е влизал поне веднъж в къща, направена от глина и дърво. Нека да си спомним за пътуванията до Стария Пловдив, Арбанаси, Копривщица, Боженци и Жеравна, Котел, Тетевен, Троян, Златоград или Мелник. Онези малки и по-големи къщи, които сме виждали на толкова много места в нашата красива България. Спомняме си и голямата част от вътрешните постойки на прекрасните наши манастири.

По примера на старите майстори и децата от екип Архитект построиха къщи от пръти и глина. Ние имаме възможността да възродим традицията и продължим с развитието на старата някога и модерна днес технология на строителство с глина.

Инициативата се осъществява в рамките на дейност 2 Провеждане на съвместни дейности с децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници за осъществяване на мисии/ предизвикателства от реалния живот по проект № BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват

 

Ръководител: Татяна Пенчева

 

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Основно училище "Св. Климент Охридски" гр. Павликени

О Б Я В Я В А

Свободни позиции за изпълнители на

дейност 3 Провеждане на ежегодна практическа конференция за представяне на резултатите от съвместната работа на децата и учениците

по проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“,

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

процедура за безвъзмездна финансова помощ МИГ Павликени – Полски Тръмбеш

06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“

Обява свободни позиции за изпълнители

Формуляр за автобиография

Формуляр за заявление

Формуляр за декларация

Some Alt Text

Младите дизайнери

 

Вдъхновението и ентусиазмът не ни напуска и през втория месец от нашата дейност. Подготвяхме се и осъществихме една изключително вълнуваща среща с дизайнер и творец на дрехи в нашия град г-жа Мая Караляшкова. Посетихме ателие „Мая“, където видяхме как парчето плат се превръща в красива дреха. Заредени и ентусиазирани побързахме да сътворим нашата дреха от хартия. Но колко са важни и аксесоарите и как завършват  една визия, видяхме с направените от нас гривни и диадеми.

А празникът чукаше на вратата ни – нашият различен, моден Великден. Вълшебството на празника видяно през  нашите очи в изработените яйца тип „Фаберже“.

И отново сме в очакване…Какво ли ще ни предизвика най- красивият месец май?

 

Инициативата се осъществява в рамките на дейност 2 Провеждане на съвместни дейности с децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници за осъществяване на мисии/ предизвикателства от реалния живот по проект № BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват

 

Ръководител: Румяна Недкова

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

В месеца на книгата …

 

Четвъртокласниците, изпълняващи мисия „Библиотекар. Книжар. Издател“, отправиха предизвикателство към своите родители и ги включиха в три дейности: посетиха заедно библиотека „Заедно сред рафтовете с книги“, книжарница „Подари ми книга“ и четоха „Моето семейство чете“. Дейностите приключиха с изработване на постери.

Инициативата се осъществява в рамките на дейност 2 Провеждане на съвместни дейности с децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници за осъществяване на мисии/ предизвикателства от реалния живот по проект № BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват.

 

Ръководител: Стефка Христова

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Вкусна работилничка

 

Един малко по-различен четвъртък…

В една Великденска работилница

Велики четвъртък е! Пристъпваме към ритуала за боядисване на яйцата. С първото обагрено в червено яйце чертаем кръстче върху челата на децата, за да са здрави. После те започнаха да оцветяват и стана… шарено -  оранжеви, лилави, сини, зелени, червени, жълти яйца… в цветовете на дъгата, че и повече от нея…

Какво ще се случи с тях ли? Ще разберем в неделя!

А сега да запретваме ръце и да замесим козунаците!

Цветен, шарен, светъл Великден!

 

Инициативата се осъществява в рамките на дейност 2 Провеждане на съвместни дейности с децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници за осъществяване на мисии/ предизвикателства от реалния живот по проект № BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват

 

Ръководител: Емилия Иванова-Великова

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

                                                    Когато  мечтите  се  сбъдват

 

Да си предприемач не е лесно! Малките предприемачи се запознаха с предвидените дейности и работата, която ни предстои по проекта „Когато мечтите се сбъдват“. Убедиха се, че връзката между значението на образованието с бъдещето на най-младите дава възможност за професионално ориентиране и учене през целия живот, за да се развие  предприемаческа култура, да се формират умения и компетентности, свързани с историята на парите и тяхното управление- печелене, харчене, спестяване и даряване. Осъществяването на предвидените дейности  ще изиграе голяма роля за детското критично мислене, умения за работа в екип, вземане на компромисни решения за справяне с предизвикателствата от реалния живот. Ще се изгради отношение към бизнеса и  положителна трудова етика. Това научиха малките предприемачи от 3.а клас през месец март. Разбраха, че предприемачите не се раждат, те се създават и всеки трябва отговорно да работи върху това.

Но какво е училището и дейностите с учениците без участието на родителите? Нашите родители и близки са наши съмишленици, включихме ги като активен партньор при изпълнението на проведените дейности. Посетихме офиса на Ники (свакото на Денислав), където учениците се запознаха с парите на другите държави, как може да се изпращат в и от далечни страни и да се обменят в различни валути. А  срещата с майката на Дария, проведена   на работното й място, премина много интересно и вълнуващо. Учениците се запознаха с професията на счетоводителя, разбраха колко много са  разходите на училището за един ден за учебници и консумативи, за ученическия стол, за цялостната издръжка, за заплати и данъци. Припомниха си какво трябва да правят и какви правила да се спазват, за да се намалят парите за консумативи и издръжка. Разбраха, че със спестените пари ще се подобри средата в училище, за да бъде то още по-привлекателно, по- желано и по-иновативно.

Предстои ни едно интересно преживяване до разкопките край Павликени, за да се докоснем до миналото на родния край и се запознаем с първите пари по нашите земи, но това ще се случи през месец април. Какво още ще научат предприемачите ще споделим отново тук.

Инициативата се осъществява в рамките на дейност 2 Провеждане на съвместни дейности с децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници за осъществяване на мисии/ предизвикателства от реалния живот по проект № BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват

 

Учител-консултант на екип: Анка Атанасова

Some Alt Text
Some Alt Text

Виж моя път! Избери твоя!

 

Четвъртокласниците от екипа, изпълняващ мисия „Библиотекар. Книжар. Издател“, посетиха детски отдел на Градска библиотека при НЧ „Братство – 1884“ и книжарница „Галактика“, за да научат от първо лице отговорностите и задълженията, трудностите и предизвикателствата, необходимите личностни качества и степен на образование на библиотекаря и книжаря. За своите професии ни разказаха г-жа Валя Желязков и г-жа Ренета Николова.

Инициативата се осъществява в рамките на дейност 2 Провеждане на съвместни дейности с децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници за осъществяване на мисии/ предизвикателства от реалния живот по проект № BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват

Some Alt Text
Some Alt Text

Когато мечтите се сбъдват…

 

Ние четвъртокласниците изпълняваме мисия „Библиотекар. Книжар. Издател“ и влязохме в „обувките“ на хората с професионалисти от същото направление. Новата ни задача е да изработим картички с послания за нашите партньори децата от ДГ "Слънце", ДГ „8-ми март“ и ДГ "Вяра, надежда любов", които утре ще прекрачат прага на училището като първокласници и ще заемат нашите места в класните стаи. А ние ще им покажем пътя в как се работи в екип и как мечтите се сбъдват, когато сме заедно!

Инициативата се осъществява в рамките на дейност 2 Провеждане на съвместни дейности с децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници за осъществяване на мисии/ предизвикателства от реалния живот по проект № BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Ние и спортът – точка на пресичане

 

Ние обичаме да спортуваме. И търсим своя любим спорт, като начин за забавление, като хоби, а защо не и като възможност да се реализираме… в бъдеще.

Ние обичаме спорта и надникнахме в професиите в тази област. Задавахме въпроси и разбрахме какво е специфичното за тях и каква е мисията на работещите в тази сфера.

Предстои ни да потренираме и да влезем в обувките на спортистите, треньорите, инструкторите, съдиите, журналистите…

Предстои ни да сбъдваме мечти, защото имаме силата и куража да го направим!

Ние обичаме спорта и сме в точка на пресичане!

Инициативата се осъществява в рамките на дейност 2 Провеждане на съвместни дейности с децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници за осъществяване на мисии/ предизвикателства от реалния живот по проект № BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват.

 

Ръководител на екипа: Емил Ненков

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

 Обичая „хамкане“ – любим за най-малките.

Ние също спазихме традициите!

На Сирни Заговезни - преди началото на Великия пост, православните християни за последен път до Великден вкусват млечни продукти и яйца. За трапезата на Заговезни се приготвят баница със сирене, варени яйца, варено жито, халва с ядки. Прието е да се извършва и обичаят хамкане: на червен конец се завързва и се спуска от тавана парче бяла халва или варено яйце. Най-възрастният мъж завърта конеца в кръг и всеки член от семейството, главно децата, се опитва да хване халвата или яйцето с уста. Който успее, ще бъде жив и здрав през цялата година.

Днес учениците се запознаха с обичаите, характерни за Сирни Заговезни. Тази година празникът се отбелязва на 6 март. На този ден прошка си вземат по – млади от по – възрастни и с леки сърца продължават напред. Децата от групата „Млад готвач“ при ДГ „Слънце“ и учениците от  „Вкусна работилница“ при ОУ „Св. Климент Охридски“ пресъздадохме обичая „хамкане“ – любим за най-малките.

Инициативата се осъществав в рамките на дейност 2 Провеждане на съвместни дейности с децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници за осъществяване на мисии/ предизвикателства от реалния живот по проект № BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“.

 

Ръководители на групата „Млад готвач“ при ДГ „Слънце“ и учениците от  „Вкусна работилница“ при ОУ „Св. Климент Охридски“: Стефка Събинова и Емилия Иванова-Великова

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Младите дизайнери при ОУ „Св. Климент Охридски“

 

В първите си часове с учениците от екип се запознахме с теорията и положихме основи на дейностите. При всяко занятие в първите минути се поставяха основите  и понятията, като всеки ученик се опита да намери своята техника и начин на работа. В часовете успяхме да придобием знания за орнаментиката и нейния смисъл, претворихме  върху картонени чинийки нашите идеи. Изработихме лампи от прежда, създадохме свое лого. Запознахме се със сценичния грим и всеки имаше възможност да експериментира вкъщи.

Първите ни дейности ни заредиха и  вдъхновиха. В учениците се породиха и нови идеи, които да реализираме. Продължаваме да търсим индивидуалния дух и творчество на всеки.

Инициативата се осъществява в рамките на дейност 2 Провеждане на съвместни дейности с децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници за осъществяване на мисии/ предизвикателства от реалния живот по проект № BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“.

Ръководител на групата: Румяна Недкова

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

В опознаване на професията печатар

 

Учениците от екип "Опознавам професията печатар"  активно участват в дейности, свързани с дизайна на печатарски изделия като опаковъчна хартия, подаръчни чанти, картички, календари и др. Голям интерес към професията събудиха посещенията в печатницата на рекламна агенция и в ПГАТ "Цанко Церковски"- гр. Павликени. Учениците се запознаха с предпечатната подготовка, с процеса на печатане, дизайна и ред други дейности, свързани с отпечатването на краен продукт. Лично се убедиха колко важно е да се изучават сериозно предмети като математика, английски език, изобразително изкуство, компютърни технологии и много други, за да бъдат успешни в професията. Най- интересен за учениците от екипа беше демонстрирания в ПГАТ 3D принтер.

 

Инициативата се осъществява в рамките на дейност 2 Провеждане на съвместни дейности с децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници за осъществяване на мисии/ предизвикателства от реалния живот по проект № BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват

 

Ръководител: Рени Велкова

 

Some Alt Text

Под ръководството на г-жа Нели Славчева-Харитонова, учениците от 1 клас ще се запознаят с професията на инженера, видовете дейности и практическо изпълнение на детайли, макети и изделия. Г-жа Грета Борисова ще помогне на малките инженери от ДГ „8 март“ да правят първи крачки към любимата професия.

Предприемачите под вещото ръководство на г-жа Анка Атанасова ще усвояват знания, умения и компетентности, свързани с управление на парите - печелене, харчене, спестяване и даряване, както и с възможностите за доход чрез започване на бизнес или работа. На екипът третокласници им предстои да събират информация, да прилагат наученото в практиката и да вземат информирани житейски решения, за да изградят предприемаческо и критическо мислене. Финансовата грамотност е предпоставка за повишаване на кариерни възможности в бъдещето и осъзнаване на икономическите ползи от образованието. 

 

Г-жа Емилия Иванова-Великова и г-жа Стефка Събинова ще насърчава естествената любознателност в опознаването на професията готвач. Пред първокласниците от ОУ „Св. Климент Охридски“ и учениците от подготвителна група в ДГ „Слънце“  е поставена висока цел и тя е възпитание в уважение към труда и всички работещи хора. 

Екипът „Млади дизайнери“ ще осъществява собствените си креативни идеи, ще изграждат усет към съчетаване на форми и цветове, ще усвояват технологията, ще проучват и творчески ще решават въпроси, свързани с графичен дизайн, моден дизайн, интериорен дизайн, рекламна графика. Учениците ще бъдат консултирани от г-жа Румяна Недкова, а децата от подготвителна група от ДГ „8 март“ от г-жа Магдалена Алексиева.

е в сферата на технологиите. 

Архитектите от трети клас ще наблюдават различни обекти в природната и архитектурната среда и ще анализират визуалните им особености: форма, големина, структура, пропорции и цвят. Ще се упражняват да създават различни по съдържание и изразни средства фигурални композиции. Очакваме с нетърпение да видим създадените от тях графични скици, рисунки и макети.

Г-жа Стефка Христова ще развива интелектуални и творчески способности на учениците въз основа на създаване на най-разнообразни впечатления за професиите библиотекар, книжар и издател. В този екип ще се създават условия за развитие на независими, активно развиващи се творчески личности, способни на адаптация и самореализация в обществото.

Учениците от 4 клас са избрали професията на печатаря. Г-жа Рени Велкова ще им помогне да развиват личностни и социални умения, свързани с реализацията на мечти и проекти за бъдеща реализация. Участниците в дейността ще се запознаят с възможностите за професионално обучение и реализация на пазара на труда на печатаря в община Павликени.

За  подобряването  на екологичната  култура  ще работи  г-жа Илина Димитрова и екипът еколози. Учениците ще придобият повече знания и умения за природосъобразен начин на живот и професиите свързани с него. Ще получат по-разширени познания за различи професии и възможности за развитие на самостоятелен бизнес в сферата на екологията и екологичното отглеждане на култури и породи.

Г-жа Ани Чакърова и екипът на малките еколози в ДГ „Слънце“ ще организират дейности, чрез които да се достигне до формирането на екологично съзнание и култура на децата и родителите. Целта им е да създадат положително отношение и гражданска отговорност към околната среда.

Г-н Емил Ненков ще провокира участниците от ОУ „Св. Климент Охридски“ да опознаят себе си и своите личностни качества и да формират отношение за професиите в областта на спорта. Г-жа Мая Илиева ще запознае децата от ДГ „Слънце“ с професията „спортист“, за да осъзнаят необходимостта и нуждата от спорта за нашето здраве. 

В ерата на дигитална трансформация една професия придобива все по-голямо значение, а именно тази на системния администратор. Г-н Цветан Георгиев ще разкрие пред екип от 10 момчета и момичета същността и задълженията на системния администратор, ще повишат дигиталната им грамотност и ще разкрие възможностите за професионално развитие в сферата на технологиите. 

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Основно училище "Св. Климент Охридски" гр. Павликени

О Б Я В Я В А

Свободни позиции за изпълнители на

дейност 2 Провеждане на съвместни дейности с децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници за осъществяване на мисии/предизвикателства от реалния живот

по проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“,

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

процедура за безвъзмездна финансова помощ МИГ Павликени – Полски Тръмбеш

06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“

Обява свободни позиции за изпълнители

Формуляр за автобиография

Формуляр за заявление

Формуляр за декларация

Some Alt Text

Осъществяваме мисии/предизвикателства от реалния живот

 

През месец февруари 2022 г. стартира дейност 2: Провеждане на съвместни дейности с децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници за осъществяване на мисии/предизвикателства от реалния живот по проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура за безвъзмездна финансова помощ МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“.

 

О Б Я В А

За организиране на извънкласни дейности по

проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“

 

Дейност 1 : Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда.

 

 

Театрално-оперетен състав

 

Тематична област:Изкуство и култура

Описание: 

-        Цел: Да бъде представен пред учениците от училище и широката общественост в града 

-        Задачи: Да бъдат привлечени ученици с музикален талант, които да пеят, танцуват и покажат артистични заложби. Да посещават редовно репетициите на състава и да вземат участие в изявата пред публика.

 

Изисквания към участниците: 

-        Да пеят вярно

-        Да могат да се справят наизуст с текстовете

-        Да имат театрални  и танцувални умения

-        Да проявят сериозно отношение и да посещават редовно репетициите

 

Възраст от IV до VII клас, 

Продължителност на заниманието: 40 минути, 

Брой занимания: 140, от които 70 с корепетитор 

Начална дата: 17.12. 2021, Крайна дата:17.06.2022 г.

Максимален брой ученици в група: 30

Минимален брой ученици в група: 25

 

Ръководител: Виолета Петрова

 

 

Ателие изобразително изкуство

 

Тематична област: Изобразително изкуство

Описание:  

Цел: Формиране на естетическо отношение към действителността и развитие на изобразително-творческите способности и въображение на учениците. 

Задачи: 

─ Наблюдава и разграничава различни обекти в природната и архитектурната среда и да анализира визуалните им особености: форма, големина, структура, пропорции и цвят; 

─ Създава различни по съдържание и изразни средства фигурални композиции по наблюдение, представа, впечатление и въображение; 

─ Създава графични скици и рисунки по натура и по памет на предмети, природни и архитектурни обекти и др.; 

─ Създава различни по съдържание  и изразни средства натюрморти, пейзажи и фигурални композиции с различни изобразителни материали и техники на изпълнение; 

─ Запознаване със светлосянката и обемното изграждане на живописната и графичната форма на предмети от натура чрез защриховане и нюансиране на локалния цвят на моделите 

─ Придобиване достъпни за възрастта визуална култура и познания за формите в природата и изкуството – обем, пространство и светлосянка; 

─ Планира изобразителните действия съобразно жанра, съдържанието и качествата на изобразителния материал; 

─ Възприема, анализира и оценява ученическите творби, като ги съпоставя по съдържание и изразни средства – композиция, начин на изграждане на формата, цветово и графично решение.

Изисквания към участниците: 

─ Ученикът е способен и проявява склонност да се занимава с изобразителна дейност;  

─ Умение на ученика да предаде в изображенията според възрастовите си възможности и изобразителната си подготовка по-голямо сходство с обектите от действителността; 

─ Способност за бързо и леко усвояване на специфичните за този вид дейност знания, умения и навици; 

─ Умение за бързо, уверено и леко изграждане на оригинални по съдържание и изразителни по отношение на използваните изразни средства творби; 

─ Умение да наблюдава, анализира и сравнява, бързо да забелязва характерните особености на обекта или явлението, да отбелязва най-същественото, главното и да го отделя от второстепенните особености; 

─ Ученикът да забелязва, открива красотата, естетическите особености на образите, предметите, явленията и да ги оценява от определени позиции; 

─ Любов към изобразителната дейност.

 

Възраст: от V до VII клас

Продължителност на заниманието: 40 минути,  

Брой занимания:  70 

Начална дата: 15.12.2021, Крайна дата: 22.06.2022 г. 

Максимален брой ученици в група: 15 

Минимален брой ученици в група: 10

 

Ръководител: Даниела Денева 

Some Alt Text
Some Alt Text

Основно училище "Св. Климент Охридски" гр. Павликени

О Б Я В Я В А

Свободни позиции за изпълнители на

дейност 1 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда

по проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“,

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

процедура за безвъзмездна финансова помощ МИГ Павликени – Полски Тръмбеш

06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“

Обява свободни позиции за изпълнители

Формуляр за автобиография

Формуляр за заявление

Формуляр за декларация

Some Alt Text
Some Alt Text

Основно училище "Св. Климент Охридски" гр. Павликени

О Б Я В Я В А

Свободни позиции за изпълнители на

дейност 1 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда и

дейност 2 Провеждане на съвместни дейности с децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници за осъществяване на мисии/предизвикателства от реалния живот

по проект BG05M2OP001-3.023-0003-C01 „Когато мечтите се сбъдват“,

финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

процедура за безвъзмездна финансова помощ МИГ Павликени – Полски Тръмбеш

06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“

Обява свободни позиции за изпълнители

Формуляр за автобиография

Формуляр за заявление

Формуляр за декларация

Some Alt Text