Съгласно чл. 104, ал. 2 от  НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, ОУ “Св. Климент  Охридски”  обявява следните свободни места за ученици в паралелките към 07.09.2023 г. год.:

 

Iа    – 0              Iб     – 0          

IIа   – 0              IIб    – 0          

IIIа  – 0              IIIб   – 0                                                                                   

IVа  – 0              IVб  – 2   

Vа   – 1              Vб   – 1             

VIа  – 3              VIб  – 3          

VIIа – 3              VIIб – 9          

СВОБОДНИ МЕСТА

ЗА УЧЕНИЦИ