Съгласно чл. 104, ал. 2 от  НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, ОУ “Св. Климент  Охридски”  обявява следните свободни места за ученици в паралелките към 18.10.2022 г. год.:

 

Iа    – 0              Iб     – 0          

IIа   – 1              IIб    – 2          

IIIа  – 2              IIIб   – 7                                                                                   

IVа  – 1              IVб  – 0   

Vа   – 3              Vб   – 2             

VIа  – 3              VIб  – 10          

VIIа – 7              VIIб – 4          

СВОБОДНИ МЕСТА

ЗА УЧЕНИЦИ