Съгласно чл. 104, ал. 2 от  НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, ОУ “Св. Климент  Охридски”  обявява следните свободни места за ученици в паралелките към 01.01.2021 г. год.:

 

Iа    – 0              Iб     – 5          

IIа   – 0              IIб    – 0          

IIIа  – 4              IIIб   – 4          IIIв – 4                                                                         

IVа  – 0              IVб  – 4         

Vа   – 3              Vб   – 2             

VIа  – 2              VIб  – 5          

VIIа – 8              VIIб – 8          

СВОБОДНИ МЕСТА

ЗА УЧЕНИЦИ