Съгласно чл. 104, ал. 2 от  НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, ОУ “Св. Климент  Охридски”  обявява следните свободни места за ученици в паралелките към 26.01.2022 г. год.:

 

Iа    – 0              Iб     – 0          

IIа   – 1              IIб    – 4          

IIIа  – 0              IIIб   – 0                                                                                   

IVа  – 3              IVб  – 6          IVв – 6     

Vа   – 2              Vб   – 12             

VIа  – 5              VIб  – 3          

VIIа – 7              VIIб – 10          

СВОБОДНИ МЕСТА

ЗА УЧЕНИЦИ