План-програма за провеждане на занимания по интереси с учениците от І, ІІ и  ІІІ клас за периода 08.06. – 23.06.2021 г.

Организация на учебния ден за учебната 2020/2021 година

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ - II срок 2020/2021 г

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ 

1 а

1 б

2 а

2 б

3 а

3 в

3 б

4 а

4 б

5 а

5 б

6 а

6 б

7 а

7 б