140 снимки от историята и живота на училището

 

На 29.10.2020г. учителите бивши и настоящи ученици разказаха историята на училището в 140 снимки. Инициативата се провежда в рамките на 4 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

Потопете се в духа на ОУ „Св. Климент Охридски“ на  https://youtu.be/A9b9GpPQayY

 
Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

 

Some Alt Text

„С общи усилия малките дела прерастват в големи”

 

През месец ноември 2019 г. в Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени стартира проект с наименование „С общи усилия малките дела прерастват в големи”. Проектът е на стойност 15000,00 лева и се финансира по конкурсна процедура 33.18-2019 на Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства. Разработен е в съответствие с целите на Приоритет 1 Реализиране на форми на взаимодействие между децата и учениците от различен етнически произход за утвърждаването на междукултурните ценности и многообразието в образователната среда за изграждане и възпитаване у подрастващите на социокултурен модел на поведение, основан на поведенчески модели за взаимен хуманизъм и толерантност.

Проектът има за цел създаването на условия за успешна социална реализация на децата и учениците от етническите малцинства, обучаващи се в ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Павликени, чрез подобряване условията за равен достъп до образование и обучение, повишаване качеството на образованието, засилване мотивацията на учениците и родителите за участие в образователния процес, преодоляване на негативни обществени нагласи в местната общност. Проектът постига своята цел чрез реализиране на дейности в направление: съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда, чрез създаване на творческата среда, в която децата от етнически малцинства да осъзнаят своята идентичност, да се почувстват значими и част от училищния живот. Очаква се 310 ученици да вземат участие в реализиране на дейности от културния календар на училището. Дейностите реализират целите по отношение на приобщаващото образование, тъй като предполагат участието на ученици от различните етнически групи и ученици със специални образователни потребности. В периода ноември 2019г. – октомври 2020г. ще бъдат организирани и проведени 10 състезания (обхващащи всички образователни дисциплини), 1 конкурс за творчество, 6 представителни изяви (концерт, фестивал, карнавал, куклен театър, изяви), 7 инициативи, посветени на фолклора и традиционни обичаи на различните етноси, 4 изложби и 14 кампании, отправящи позитивно послание към учениците за толерантни отношения, здравословен живот, мотивиране за личностно развитие и уважение към родителите. Акцентът се поставя върху съвместната работа на деца от различни етнически групи и създаване на възможност за включване на деца, съобразно интересите и индивидуалните им заложби. Очаква се 500 родители, ученици и гости (в това число ученици и учители от други образователни институции) да посещават представителните изяви на учениците.

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

ПРОЕКТИ

 

Седмица на бащата: „Истинският мъж не обича да говори празни приказки!“

 

В периода 11 – 15 ноември 2019 г. Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени проведе инициативата „Седмица на бащата“, която е организирана в рамките на дейност 3 Провеждане на кампании за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход или културна идентичност по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

Учениците от 2-рите и 3-те класове проведоха поредица от дейности:

1 ден – „Бащи четат пред класа свое любимо детско произведение“.

В часовете по Извънкласно четене бащите влязоха в ролята на учители. Получи се един много приятен час с четене и анализиране на произведенията  и поговорките от тях.

2 ден – „Детската мечта на моя баща“

Учениците взеха интервю от значимите за тях мъже за тяхната детска мечта, което представиха пред класовете на следващия ден. Изработиха постери с рисунки.

3 ден – „Четене сред природата“

Татковците ни гостуваха, а ние ги поканихме в библиотеката, заради влошените метеорологични условия. Там те ни прочетоха народни приказки, откъс от детска повест и притчи. Децата слушаха с интерес и отговаряха на въпросите им.

4 ден – „Бягаща диктовка с татко“

Проведохме щафетна игра,  а татковците диктуваха на децата, които след написване на изречението предаваха щафетата на следващото дете. В края на играта и бащите взеха участие в диктовката. Играта няма състезателен характер, а целта е правилно писане под диктовка и краснопис.

5 ден – „Как виждам тати през моите слънчеви очила“

С  изложба от картини нарисувани от децата, на които е изобразен значимият за тях мъж, закрихме „Седмицата на Бащата“. В един от часовете по Изобразително изкуство те разгледаха изложбите. Идеята беше да се разпознаят в слънчевите очила на своите деца.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

Some Alt Text

Футболен турнир в ОУ „Св.Климент Охридски“

 

В периода 11 – 15 ноември 2019 г. Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени проведе турнир по футбол. Турнирът е включен в програмата на Климентовата декада и е част от инициативите, посветени на 140-годишнината от създаването на Основно училище „Св. Климент Охридски” – Павликени и се провежда в рамките на Дейност 4 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

В турнира взеха участие отбори ученици от ІV до VІІ клас. Участниците се състезаваха отборно, като всеки отбор се състоеше от 10 ученици. Жребии определи кой отбор в коя група ще се състезава. В групата се игра „всеки срещу всеки”. Отборите, заели 1-во и 2-ро място в своята група играха на кръст срещу отборите на 1-во и 2-ро място от другата група на полуфинал.

В края на турнира бяха определени индивидуални награди – за най-добър вратар, голмайстор и откритие на турнира

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

Some Alt Text

 

Творчески вдъхновения в литературен конкурс „Носим факела на Климент”

 

В първите дни от Климентовата декада (на 12 ноември 2019г.) бе обявен литературен конкурс на тема „Носим факела на Климент” в рамките на Дейност 4 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства. 

В рамките на осем дни учениците от начален етап по детски, наивно, писаха за своите съученици, за своята учителка, за своето училище и патронът, чието име то носи. Най-смелите предадоха своите разкази и стихотворения на комисията, която оцени най-добрите творчески вдъхновения.

На 20 ноември участниците в конкурса прочетоха своите творби пред публика. По време на литературното четене те вярваха, че тяхното творчество е заредено със светлината на знанието, която ни е нужна, за да озарява пътя ни и да ни помага да преоткриваме себе си. Те носиха факела и вървяха след сиянието, което ги водеше към бъдното.

 
Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

 

  

Some Alt Text

 

Кампания, посветена на Международен ден на незрящите хора

 и Световен ден на добротата

 

На 13 ноември 2019 г. Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени проведе кампания, посветена на Международен ден на незрящите хора и Световен ден на добротата, която е организирана в рамките на дейност 3 Провеждане на кампании за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход или културна идентичност по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

В кампанията се включиха всички ученици от училището, които участваха в разнообразни дейности:

Участие в проведена в класовете беседа за личността и делото на Луи Брайл;

Изработване и раздаване имена на всички ученици на брайловата азбука.

Участие в дискусия „Добро и лошо“, в която учениците анализираха илюстрации и правиха изводи, кои постъпки са добри и кои лоши.

Учениците от ученическия съвет изработиха и раздадоха значки със символ сърце, който изразява подкрепа на кампанията.

Учениците попълниха анкета „Какво е добро?“. Подбрани отговори бяха нанесени във форми на цветни сърца и участваха в табло, изложено във фоайето на училището

Учениците се включат в Организирано преминават по двама на пешеходна пътека, в близост до училище, като единият ученик е със завързани очи, а другарчето му го води за ръка. По този начин учениците усетиха чувство на несигурност, както и удовлетворение, помагайки на някой в нужда.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

 

  

Some Alt Text

 

Кампания, посветена на Световен ден на толерантността

 

На 16 ноември 2019 г. Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени проведе кампания, посветена на Световен ден на толерантността, която е организирана в рамките на дейност 3 Провеждане на кампании за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход или културна идентичност по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

Под звуците на песента Да протегнеш на някой ръка по училищното радио в началото на голямото междучасие, учениците от училището от начален етап организирано излиязоха пред училище и хващайки се за ръце, образуваха усмихнато слънце.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

  

Some Alt Text

 

Изложба „Детство мое“

 

На 18 ноември 2019 година в ОУ “Св. Климент Охридски“ – град Павликени бе открита изложба „Детство мое“, организирана в рамките на Дейност 4 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства. Участие взеха 32 ученици от 1 - 7 клас, които подредиха своите творби във фоайето на  ОУ “Св. Климент Охридски“ – град Павликени.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

  

Some Alt Text

 

Математическо състезание „Хитър Петър” 

 

В дните на Климентова декада на 18 и 19 ноември 2019г. по регламент във вторите и третите класове се проведе математическото състезание „Хитър Петър”, в рамките на Дейност 4 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

В състезанието взеха участие 31 активно изявяващи се в часовете по математика ученици. Целите на състезанието бяха постигнати. Състезателите решаваха разнообразни задачи, прилагаха различни стратегии, които тренираха тяхното логическо мислене, остроумие, наблюдателност . Занимателният характер на подбраните задачи засили интереса на учениците към необятния свят на математиката, обогатявайки техните математически знания и компетентности.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

 

  

Some Alt Text

 

Интерактивното състезание по Български език за V - VII клас

 

В периода 19 – 21 ноември 2019 г. Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени проведе интерактивното състезание по Български език за V - VII клас. Състезанието е включен в програмата на Климентовата декада и е част от инициативите, посветени на 140-годишнината от създаването на Основно училище „Св. Климент Охридски” – Павликени и се провежда в рамките на Дейност 4 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

Състезанието по  Български език се проведе отборно между отборите сформирани по класове. Съответно в пети и седми клас в четири кръга, а в шести клас в пет кръга. За всяка задача четиримата участници от всеки отбор имаха точно определено време за работа. Отборите работиха екипно и задружно. Краен победител в състезание по класове бяха: V „а“ клас, VI „а“ клас и VII „а“ клас.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

 

  

Some Alt Text

 

Деня на християнското семейство

 

На 21 ноември 2019 г. Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени проведе отбеляза деня на християнското семейство. Инициативата е включен в програмата на Климентовата декада и е част от инициативите, посветени на 140-годишнината от създаването на Основно училище „Св. Климент Охридски” – Павликени и се провежда в рамките на Дейност 4 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

Учениците от начален етап отправиха своето послание за любов, разбирателство, щастие, благополучие към семейството, чрез изработени картичка за Деня на християнското семейство. Учениците бяха заснети с изработените картички и публикувани в facebook групата на класовете.  

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

 

  

Some Alt Text

Клуб „Четящи бисерчета”

 

На 2 декември 2019 г. по покана на децата от клуб «Четящи бисерчета» учениците от начален етап в училището се срещнаха с русенския поет Марин Тачков , чийто стихове някой вече познаваха от уроците в училище. Той им представи последните си две стихосбирки „Добрувайте деца” и „Умувайте, римувайте” . Прочете им от своите римушки и ги призова:

„Знайте – щом добре умуваме,

можем лесно да римуваме.”

Но не трябва да забравяме, че освен рими, трябва да имат  и смисъл стихчетата, които съчиняваме.

Призова всички  ученици да четат, защото:

„Виждате ли – „прочети”

      е  съзвучна на „мечти” …

Отговори и на многобройните въпроси на малките любопитковци.

 Срещата е организирана в рамките на дейност 3 Провеждане на кампании за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход или културна идентичност по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

 

  

Some Alt Text

 

Кампания, посветена на Световения ден на детето

 

На 4 декември 2019 г. Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени проведе кампания, посветена на Световен ден на детето, която е организирана в рамките на дейност 3 Провеждане на кампании за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход или културна идентичност по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

Целта на кампанията бе да се даде възможност на децата да изразят себе си. Учениците от начален етап направиха това, като отговориха на  кратки проективни изречения:

АЗ СЪМ ДЕТЕ и искам да …………………………….

АЗ СЪМ ДЕТЕ и мога да ……………………………...

АЗ СЪМ ДЕТЕ и обичам ……………………………....

Учениците от прогимназиален етап беше дадена възможност, на достъпно за всички място във фоайето, по време на междучасията, също да изразят своите желания. Най-малките възможността от изява беше предоставена под формата на рисунка „Аз съм дете“, с инструкция да нарисуват себе си.

С приканващи призиви на предварително подготвен кът във фоайето, членове от Ученическия съвет информираха и приканваха съучениците си да изразят своите чувства и желания и да ги пуснат в специална кутия. След приключване на кампанията, кутията е отворена от педагогическия съветник. Бяха подбрани от изразените мисли на учениците, изготвено е табло с анонимни изречения и е изложено на достъпно място за родителите във фоайето на училището.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

  

Some Alt Text

 

Математическата работилница

 

На 4 декември 2019 г. и 10 декември 2019 г. Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени проведе математическа работилница с учениците от 6-ти и 7-ми клас. Инициативата е включен в програмата на Климентовата декада и е част от инициативите, посветени на 140-годишнината от създаването на Основно училище „Св. Климент Охридски” – Павликени и се провежда в рамките на Дейност 4 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

В два декемврийски следобеда учениците от 6-те и 7-те класове работиха в екип за изработването на две табла - на  ръбестите геометрични тела и на геометрични фигури. Шестокласниците начертаха шаблони развивките на куб, паралелепипед, шестоъгълна призма и шестоъгълна пирамида на картон, а седмокласниците на геометричните фигури – триъгълник- видовете триъгълници, квадрат, правоъгълник, успоредник, ромб и трапец.

Това бяха от онези уроци, в които с помощта на проектно-базираното обучение се работи за усвояване на умения за внимание,  самостоятелно мислене, любознателност, развива се фантазията, повишава се самочувствието на учениците, изработват се навици за групова и екипна работа.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

  

Some Alt Text

 

Коледни инициативи

 

През месец декември 2019 г. Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени проведе две инициативи, посветени на фолклора и традиционни обичаи, които са част от изпълнението на дейност 4 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

„Като българската баба едва ли има по света! Тя е изключителна!“…Така, на 16 декември 2019 година, започна нашата „Бабина Коледа“. Класната стая беше превърната в коледна одая, с огнище, „горящ бъдник“, нощви, предмети и дрехи от раклата на баба. Присъстваха бабите, дядовците и родители на децата от 1. а клас. Празника уважи госпожа Радка Станева- директор на училището.

Подредихме изложба от рисунки на тема „Бабината къща“, оформихме кът „Най-добър краснописец“ с текст, посветен на бабите и дядовците.

Облечени в национални носии първокласниците  поздравиха своите баби и дядовци, нашия „Отряд за бързо реагиране“. Рецитираха стихчета, специално написани за вечерта и персонално за присъстващите баби и дядовци, които с много обич и умиление показаха своята изненада и задоволство.

 „С бабите си много си приличаме,  бабите си много ние обичаме! Дядовците хич не са ни стари, от тях очакваме много награди!“ „На дядо Драган и на дядо Димитър съм кръстена може би, първата им буква в началото на моето име стои!“„Моят дядо Пенчо е голям моряк, искам като него аз да съм юнак! Баба Катя за нас най-вкусно готви, покрай мен все тича и се протви!“ „Дядо Радослав е доволен, баба Радослава е щастлива, че мама сестричка малка скоро ни е родила“ „На дядо Христо ме кръстила мама, празнуваме заедно на маса голяма.“ „Баба Данчи и дядо Кольо са далече и ми липсват много , човече! Не ще да крия, тъгувам аз, че баба и дядо не са винаги до нас!“ това са малка част от  думите за нашите специални гости. Тези, които няма да оставят никога, никъде и за нищо на света безценното си богатство- своите внучета. За бабите първокласниците изпяха и изиграха песента „Прела баба“.

А песента „Шаро и първият сняг“ запяха и гостите ни.Малките ученици сърдечно заявиха, че знанията не струват пет пари, ако сърцата ни не са добри, изтъкнаха сравненията между бабите и дядовците и техните внуци / еднакви имена; очила с различна големина за плажа и пред телевизора;сменят си зъбите - децата като малки, а те като големи; имат болки- внуците отвън, ожулено коляно,разбит нос, а възрастните отвътре, изхабено коляно, високо кръвно; обичат подаръците: внуците да ги получават, възрастните да ги подаряват и т. н./.

Със стихотворение-послание бабите и дядовците обещаха да разкрият на своите внуци  истини горещи за българската ни история, забавни случки за хора и събития, за откритите край Павликени пещи. А поздравът на г-жа Светла Енева от името на родителите развълнува и просълзи хората, отдадени изцяло на своите внучета не по задължение, а с радост и безкрайно удоволствие.

Вечерта продължи с приказки край огнището, разказани от бабите на Константин и на Божидар за традициите в семейството, за подготовката, празнуването и вярванията, свързани с Коледа. Показахме ,че игрите от детството на дядо и баба са интересни и днес. Учениците знаят и играят „Отваряй, Кралю, порти“, „Пусни, пусни кърпа“ и др.

За своите грижи безкрайни бабите и дядовците получиха персонални грамоти „Супер баба/дядо“, картичка, коледен сувенир, изработени от внучетата и голямата изненада- картончета с 3 думи, с които всеки ученик беше описал своите баби и дядовци.

Баба Катя разказа увлекателно за традициите, обичаите и вярванията , за трапезата и коледарите, за всичко, свързано с Бъдни вечер и Коледа. Госпожа Радка Станева поздрави присъстващите и изрази своята убеденост, че малките ученици, с помощта на техните родители и учители, ще съхраняват и пресъздават българските традиции.

Накрая всички деца се събраха около нощвите с тестото, омесиха и оформиха сами своите първи колачета.А бабите и мамите ги почерпиха с истински гевречета, питки, баници, сладкиши и др. лакомства. Така премина първата, незабравимата „Бабина Коледа“ на учениците от 1 а клас.

На Коледа не може без коледари. Традицията повелява млади момчета да минат през домовете на хората с песни и молитви. На 19 декември малките коледари отправиха наричания за здраве, късмет и благополучие към учители, съученици и техните семейства. Представиха кратка програма пред класовете и учителите/служителите на училището.
 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

  

Some Alt Text
Some Alt Text

 

Кампания посветена на Международен ден на хората с увреждания

 

В периода 3 декември - 20 декември 2019 г. Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени проведе кампания, посветена на Международен ден на хората с увреждания, като част от дейност 3 Провеждане на кампании за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход или културна идентичност по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

В рамките на кампанията учениците се включиха в конкурс за рисунка и снимка на тема „Моето училище – семейство за всички“. Творбите бяха разположени във фоайето на училището.

Целта ни беше да провокира дискусията за свободния и независим живот на хората с увреждания и тяхното пълноправно участие в обществения живот, да насочим учениците да отличават индивидуалността и да уважават личното достойнство и да дадем възможност за творческа изява на учениците за изградените приятелски контакти в училищна общност. Уверени сме, че сме постигнали успех.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

  

Some Alt Text

 

Кампания за отбелязване на Световния ден на думата „Благодаря“

 

На 10 януари 2020 г. Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени проведе кампания, посветена на Световния ден на думата „Благодаря“, като част от дейност 3 Провеждане на кампании за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход или културна идентичност по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

Първокласниците изработиха тематични постери за Световния ден на думата „благодаря“, а седмокласниците намериха  думата „благодаря“ на различни езици и я изписаха върху разноцветни листчета, които бяха подредени, оформяйки пано. Беше проведена своеобразна анкета с учениците от начален курс, в която те довършват фразите: Благодаря на .......  и Благодаря за ....... . Отговорите бяха изписани на разноцветни листчета и оформиха другите две части на цялото пано, което беше изложено във фоайето на училището

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

  

Some Alt Text

 

Банго Васил

 

На 14 януари 2020 г. Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени отбеляза ромската нова година. 7 деца от 4 клас сурвакаха и наричаха за здраве и берекет служителите в Община Павликени, Бюро по труда, Дирекция „Социално подпомагане“, както и своите учители в ОУ „Свети Климент Охридски”. А най-малките се запознаха с легендата за Банго Васил и смисъла на обичаите на празника.

Инициативите е част от дейност 4 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

  

Some Alt Text

 

Кампания, посветена на Световен ден на прегръдката

 

На 21 януари 2020 г. учениците от ученическия съвет посрещаха ученици и учители и закичваха всеки с изработена от тях символизираща значка. Презентация „Най – прегръщащите ученици в нашето училище“ беше презентирана на монитор във фоайето, като добра практика за сплотяване на отношенията в класа.

Кампанията се проведе в рамките на дейност 3 Провеждане на кампании за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход или културна идентичност по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

  

Some Alt Text

 

Кампания, посветена на Международния ден за борба с училищния тормоз -

Ден на розовата фланелка

 

През м. февруари педагогическият съветник посети всеки клас от начален етап, с цел да запознае учениците с понятията „насилие“ и „тормоз“, техните видове, възможни последствия и към кого може да се обърнат децата в такива ситуации. Учениците бяха предразположени към споделяне на ситуации и дискутиране. Бяха запознати с Деня на розовата фланелка, повода и символиката, поради които се е популяризирал;

На 26 февруари 2020 г. учениците от начален етап, облечени в розово и с розови балони, образуваха фигура в училищния двор, във формата на фланелка

Учениците от училище, имаха възможност да се запознаят с  информация за Деня за борба с училищния тормоз във фоайето на училището.

Кампанията се проведе в рамките на дейност 3 Провеждане на кампании за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход или културна идентичност по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

 

Баба Марта

 

Дълга нишка в бяло и червено опасва входа на училището ни. Един красив български обичай внася пролетно настроение. Ръцете ни се обкичват от мартенички с пъстри мъниста, за да сме здрави и засмени през цялата година.

През месец март 2020 г. в Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени учениците от начален етап посрещнаха в своите класни стаи Баба Марта, като част от инициативите по дейност 4 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда на проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

Some Alt Text
Some Alt Text

 

Празничен концерт

 

15 септември 2020 година… 6,00 часа слънчевите лъчи озариха сградата на Основно училище „Св. Климент Охридски“ и го окъпаха в светлина.

Малко по-късно птичият хор запя тържествено.

Часът е вече 8,50 в двора вече са заели местата си първокласниците, петокласниците и гостите.

В 9,00 часа зазвуча химнът и стотици очи проследиха издигането на националния трибагреник. Ритуалът продължи с маршовата стъпка на групата, която изнесе знамето на училището. Бели хризантеми грейнаха пред паметника на патрона. Последваха думите… Думи за очакването, вълнението, трепета, духа… Думи, от които лъхаше вяра, надежда, любов… И те се вляха в танца на самодивите, в песента за първокласника, изпълнението на мажоретките… И оставиха красиви спомени… Спомени за началото…

Сътворихме го с мъдрост и вяра! Съпътствани от надеждата и любовта!

Събитието е организиран в рамките на дейност 4 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

 

Some Alt Text

 

100 години от рождението на Валери Петров

 

На 24 септември 2020 г. учениците от клуб «Четящи бисерчета» отбелязаха 100 години от рождението на Валери Петров. Те представиха пред своите съученици биографията на писателя и рецитираха негови стихове. Провокирани от неговите произведения малките бисерчета разговаряха за истинското приятелство, добротата и честността. Най – любознателните  пожелаха да прочетат още творби на автора. Те бяха насочени към училищната библиотека.

По традиция, навръх датата от рождението на Валери Петров се връчват и статуетките в Национална награда “Бисерче вълшебно”, в която изборът на детски книги се прави единствено от деца. Името ù идва от приказката „Пук!“, в която се разказва за търсенето на вълшебно бисерче, което прави хората по-добри. Ето защо в този ден  четохме откъс от приказката на Валери Петров „Пук” и връчихме грамоти на всички гласували за любима книга. А те през 2020 година в ОУ „Св. Климент Охридски” са 150.

Дейността е част от кампанията на клуб „Четящи бисерчета“ се проведе в рамките на дейност 3 Провеждане на кампании за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход или културна идентичност по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

 

Some Alt Text

 

Клуб „Четящи бисерчета“

 

На 30 септември 2020 г. в библиотеката на училището се състоя церемонията по награждаване на най-четящите ученици на поредицата от книги, които са номинирани за гласуване в „Бисерче вълшебно – 2020”.

С грамота за най – четящ ученик и книга бяха наградени:

-       Пламен Мартинов Никифоров – 2 б клас

-       Атанас Даниелов Атанасов – 3 а клас

-       Бояна Анатолиева Петкова – 4 а клас

Гостите аплодираха наградените и им зададоха въпроси, с които се опитаха да разберат колко книги са прочели и кое е това нещо, което прави четенето забавно?

Получиха интересни отговори, подкрепени с разказани истории от прочетеното. Представиха и заглавията, които са номинирали в сайта на Бисерче вълшебно за 2020 г., като се мотивираха за избора си.

Беше забавно и интересно в света на четящите хора!

Дейността е част от кампанията на клуб „Четящи бисерчета“ се проведе в рамките на дейност 3 Провеждане на кампании за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход или културна идентичност по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

Some Alt Text

„Да възродим българското – Самодивите в българския фолклор“

 

На 5 октомври 2020г.  от 15:30 в кабинет 36 се проведе Вечер на народното творчество под наслов „Да възродим българското“. Събитието беше насочено към развиване на интереса на учениците към българския фолклор и митология.

Учениците от 6 „а“ клас представиха кратка презентация, свързана с митичните самодиви. Владимир рецитира откъс от стихотворението „Хаджи Димитър“, а шест прекрасни и талантливи момичета изтанцуваха самодивски танц, с който плениха зрителите.

Учениците се представиха отлично и оставиха трайна следа в съзнанието на гостите. Припомниха на всички колко е голямо богатството на българския фолклор и обещаха нови срещи с него.

Събитието е организиран в рамките на дейност 4 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

 

Участие в кампанията на Института за български език към БАН

„Написаното остава. Пиши правилно!“

 

На 15.10.2020г. за поредна година ОУ „Свети Климент Охридски“  се включи в кампанията на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ към БАН  „Написаното остава. Пиши правилно!“.

Подготвени бяха две диктовки. Едната диктовка бе откъс от спомена на Иван Вазов „Големият ден“. Текстът бе нормализиран за целите на диктовката. Другата диктовка бе откъс от статията на Манол Глишев „Как Найден Геров създаде легендата за Солунските братя“, публикувана в интернет сайта „Площад „Славейков“. Направени бяха редакторски промени за целите на диктовката.

Участваха ученици от V б  и VI а. Във всеки клас се сформираха по две състезателни групи. Всяка група писа диктовка под аудио запис в часовете по занимания по интереси. За целта бяха подготвени специални работни листи, върху които да бъде записан изходния текст.

След приключване на аудио диктовката се отчетоха допуснатите грешки. Заедно с учениците се анализираха пропуските в нормите на книжовния език.

Учениците и от двата класа бяха грабнати от идеята да проверят знанията си за правописа и пунктуацията, да засвидетелстват почитта си към родното слово и да покажат, че българският език е мощно оръжие в ръцете ни и младото поколение ще го съхранява и предава от поколение на поколение.

Събитието е организиран в рамките на дейност 4 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

Some Alt Text

Дни на спортната слава в ОУ „Св.Климент Охридски“

 

140 години от създаването на Основно училище „Св. Климент Охридски“ – град Павликени бе поводът една от инициативите, посветени на тази годишнина да бъде лекоатлетически крос, в който дистанцията да бъде нито повече, нито по-малко от 140 метра.

Ентусиазъм, весело настроение, очаквания за медали и усмивки съпътстваха състезанието, в което се включиха всички ученици от училището.

Стартът бе даден на лекоатлетическата писта на градския стадион, носещ името на Ганчо Панов.

Първият сигнал прозвуча на 07.10. за момичетата от първи клас. След тях стартираха и момчетата. Така последователно 140-метровата дистанция преминаха и второкласниците. А след това златните, сребърни и бронзови медали засияха върху гърдите на победителите.

В дух на феър плей в същия ден се състезаваха третокласниците, момичетата и момчетата от четвърти клас.

Стартът за учениците от прогимназиален етап бе планиран за следващия ден, но времето осуети намеренията на организаторите на събитието.

И все пак съдийската свирка прикова вниманието на големите ученици в слънчевия 16 октомври.

Бяхме свидетели на бързи спринтове, на изморени и зачервени от напрежението лица, на щастливи възгласи и аплодисменти за тези, които финишираха първи и тези, които последни преминаха финала, но не се отказаха от това да изпитат възможностите си.

Финалният „спринт” бе за победата на духа на празника, който сътворяваме и съпреживяваме заедно.

На 26 октомври се състоя хандбалната среща между представителните отбори на момчетата и момичетата.

Срещата беше демонстративна и имаше за цел да покаже технически и тактически действия, чието овладяване е необходимо с оглед на преодоляване на противника.

Събитието е организиран в рамките на дейност 4 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

Some Alt Text

Изложба „Аз обичам да рисувам“

 

На 19 октомври 2020 година в ОУ “Св. Климент Охридски“ – град Павликени бе открита изложба „Аз обичам да рисувам“, организирана в рамките на Дейност 4 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства. Участие взеха 20 ученици от 1 - 7 клас, които подредиха своите творби във фоайето на  ОУ “Св. Климент Охридски“ – град Павликени.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

Първи фестивал на детската песен „Всичко е музика“

 

На 20 октомври 2020 година в рамките на проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи" на Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства – ЦОИДУЕМ се проведе Първи фестивал на детската песен „Всичко е музика“, посветен на 140-тата годишнина от създаването на ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Павликени. Партньори в организацията и провеждането са Община Павликени и Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и аутистичния спектър на развитие.

Фестивалът събра ученици, които получават допълнителна подкрепа в училища и Центрове за специална образователна подкрепа от цялата страна – общо 28 участници от 6 училища и 4 Центъра за специална образователна подкрепа .

Целите на фестивала са насочени към стимулиране на учениците на допълнителна подкрепа за изява в музикалното изкуство, формиране на нагласи за толерантност и сътрудничество, основани на зачитане на правата на хора в неравностойно положение и да съдейства за формиране на потребност и умения за уважение и съпричастност към другите.

Програмата на фестивала има конкурсен характер и включва изпълнение в две възрастови групи – І – ІV клас и  V – VII клас. В групите се включиха съответно 6 и 7 изпълнения – индивидуални, дуетни и групови.

Журито в състав инж. Емануил Манолов – кмет на ОБщина Павликени и председател на журито, Светослава Петрова – музикален педагог в НЧ „Братство-1884“ – гр. Павликени и Виолета Петрова – учител по музика в ОУ „“Св. Климент Охридски“ – гр. Павликени, дадоха своите оценки за всички участници. След обработка на оценъчните карти, класирането в първа възрастова група – 1-4 клас:

 

Some Alt Text

I място - Елица Симеонова и  Ипек Мехмедова, ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Павликени с песента „Тръгнал дядо“, ръководител: Мая Страшилова

II място – Георги Петков, ЦСОП „Д-р Петър Берон“ - Враца с „Песен за приятелството“, р-л Петрана Прокопиева

III място – Диана Петкова, Цеца Петрова, Мария Искрева и Алисия Искрева, ЦСОП „Стефан Василев“ – Свиленград с песента „Момичето с луничките“ с ръководител Олга Трифонова

Първи фестивал на детската песен „Всичко е музика“ се състоя в електронна среда. Може да се насладите на изпълненията на участниците на: https://youtu.be/AsvpsZj2U0Y

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

Щафетни игри

 

На 21 октомври 2020 година на откритата спортна база на ОУ “Св. Климент Охридски“ – град Павликени се проведоха щафетни игри, организирана в рамките на Дейност 4 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

Целта на инициативата бе учениците да преживеят приятни емоции в един истински спортен празник. Екипната работа и спортсменската игра бяха важно условие за финиширането.

Сформирани отбори преминаха през предизвикателства, свързани с комбинация от елементи - скачане, бягане, провиране и носене на предмети.

С много емоции, хъс и желание за победа премина инициативата. А учениците за пореден път разбраха, че спортът е здраве и отборната игра е важна предпоставка за победа.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

Some Alt Text

Екологично състезание

 

На 22.10.2020г. от 13:30 часа в каб. 24 на ОУ „Св. Климент Охридски“ се проведе Екологично състезание между отборите на 5 а  и 5 б клас, организирана в рамките на Дейност 4 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

Участниците се състезаваха като попълваха кръстословица и отговаряха на въпроси, свързани с: биоразнообразието на животински и растителни видове в страната; защитените природни обекти в България; състава, свойствата и замърсяването на въздуха и природните води; пестеливото използване на енергията и водата.

След теоретичната част, петокласниците показаха умения за подреждане на пъзели, като участваха в играта „Открийте защитения вид птица“.

Учениците представиха и решения за намаляване на замърсяването на околната среда и показаха умения за разделно събиране и съхранение на отпадъци, които ще бъдат рециклирани. Контейнерите за разделно събиране на различните видове отпадъци бяха поставени във фоайето на училището с цел изграждане на екологична култура у подрастващите.

В края на състезанието младите еколози демонстрираха умения за засаждане на цветя, които ще отглеждат в класните си стаи.

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

Some Alt Text

Вечер на Елин Пелин

 

На 23 октомври 2020г.  се проведе поредното събитие от културния календар, отбелязващ 140 - годишнината на ОУ „Свети Климент Охридски“- „Вечер на Елин Пелин“. Младите и талантливи актьори от VII клас се превъплътиха в ролите на Елин - Пелиновите герои. Заредиха ни с добро настроение, създадоха атмосфера, изпълнена с чар и комизъм.

Поздравление за изпълнението!

Събитието е организиран в рамките на дейност 4 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

Some Alt Text

140 любими български стихотворения

 

На 23.10.2020г. в коридорите на третия етаж бяха изложени на табла, оформени в атрактивен и достъпен вид, преписи на 140 любими български стихотворения от популярни български поети от Възраждането до наши дни. Кампанията се провежда в рамките на дейност 3 Провеждане на кампании за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход или културна идентичност по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

Ученици от V до VII  клас имаха възможност да препишат на специално подготвени за целта листи стихотворения, които най – много са им харесали. По този начин се популяризира българската лирика и ученици от всички класове в прогимназиален етап проявиха интерес към изложените табла.

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

Some Alt Text

Куклена пиеса The Little Red Hen

 

На 23.10.2020г. в кабинет 36 беше предтавена куклената пиеса The Little Red Hen пред учениците от първи и втори клас. Събитието е организиран в рамките на дейност 4 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

Преди постановката, малките ученици бяха запознати с героите и съдържанието на пиеската. Това помогна за осмислянето на съдържанието и поуката от приказката. Предварителната информация помогна на учениците да се  чувстват уверени при възприемането на чуждия език

 
Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

Some Alt Text

Кампания, посветена на Международния ден на училищните библиотеки

 

На 26 октомври 2020 г., в Международния ден на училищните библиотеки, във видеозапис четвъртокласниците от клуб „Четящи бисерчета“ приветстваха децата от Детските градини в града с „Добре дошли в нашата училищна библиотека!“. Инициативата беше посветена на Международния ден на детската книга и на 140 години от създаването на ОУ „Св. Климент Охридски“.

Четящите бисерчета разказаха на бъдещите читатели за библиотеката и библиотекаря, който се грижи за реда в нея. След това им прочетоха приказката „Новите дрехи на царя“ от своя любим писател Ханс Кристиян Андерсен.

Кампанията е организиран в рамките на дейност 3 Провеждане на кампании за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход или културна идентичност по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

Some Alt Text

Кампания, посветена на Световен ден на интензивното ходене

 

На 26 октомври 2020 г. всички класове от начален етап организирано излязоха на разходка по повод Световния ден интензивното ходене. Учениците символично носеха стикери приготвени и раздадени от членовете на Ученическия съвет, за да изразят своето отношение към значението на ходенето за здравето.

Кампанията е организиран в рамките на дейност 3 Провеждане на кампании за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход или културна идентичност по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

 
Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

Some Alt Text

Състезание „Аз познавам моята Родина”

 

На 28 октомври 2020 г. учениците от 4а и 4б клас участваха в състезание, организирано в рамките на дейност 4 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

Четвъртокласниците, представители на двата класа премериха сили в седем кръга, в които бяха включени въпроси от изучаваните в задължителна подготовка дисциплини. Под формата на забавни игри и викторини участниците показаха своите знания и умения за България.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

Some Alt Text

Футболен турнир в ОУ „Св.Климент Охридски“

 

В периода 20 – 29 октомври 2020 г. Основно училище „Св. Климент Охридски” – град Павликени проведе турнир по футбол, организиран в рамките на Дейност 4 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

В турнира взеха участие отбори ученици от ІV до VІІ клас. Участниците се състезаваха отборно, като всеки отбор се състоеше от 10 ученици. Жребии определи кой отбор в коя група ще се състезава. В групата се игра „всеки срещу всеки”. Отборите, заели 1-во и 2-ро място в своята група играха на кръст срещу отборите на 1-во и 2-ро място от другата група на полуфинал.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

Some Alt Text

„Златна есен“

 

Красотата на есента е уникална със своите багри! Тя е символ на топлината, извор на вдъхновение и спокойствие! Вдъхновени от пъстрата палитра на есента и нейното приказно обаяние, учениците от 4а и 4б класове на 29 октомври 2020 г. презентираха своите произведения, изработени с много фантазия. Разкриха ни своето творческо въображение и естетическа възпитание при съчетаване на природни материали.

Събитието е организиран в рамките на дейност 4 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

Some Alt Text

Среща с актьора Христо Узунов – глас от дублажа

 

На 29.10.2020 г. в 24 кабинет  се проведе онлайн среща с актьора Христо Узунов - много известен глас от дублажа. Присъстваха седемнадесет ученици и трима учители от ОУ „Св. Климент Охридски” гр. Павликени.

След като изгледаха части от няколко предавания, сериали и изслушаха няколко реклами, всички споделиха, че разпознават този глас и нямаха търпение да се запознаят с човека, който го притежава. Срещата с господин Узунов по предварителна уговорка трябваше да се осъществи на живо, но поради създалата се епидемична ситуация се наложи да се проведе онлайн. И когато той се включи, ние видяхме един много усмихнат, позитивен и чаровен господин, който с плътния си, леко дрезгав и много красив глас увлекателно разказа за себе си и за професията си като войсоувър или глас от дублажа.

Сподели ни, че при него нещата в дублажа са се получили съвсем случайно преди доста време. Като актьор на свободна практика в един момент е останал без работа, а в същото време се провеждали кастинги за озвучаване на роли от чужди продукции. Явил се и много го харесали. Така започнала неговата дейност като озвучител. Въпреки, че е актьор има няколко епизодични роли в известни български сериали, за българската аудитория е по-известен с гласа си. До ден днешен той е озвучил над 200 филми, сериали и реклами. Разказва ни историите на семействата изпаднали в нужда от предаването „Бригада нов дом”, несполуките на ресторантьорите от „Кошмари в кухнята”, чете анонсите в българското риалити „Фермата”.  Подробно ни разказа как точно се случва озвучаването на даден герой. Колко е важно да вникнеш в персонажа, неговата роля, характерът му, тембъра на гласа и начинът му на говорене, за да се получи перфектният дублаж. Много често в един филм или сериал няколко мъжки роли се озвучават от един и същи български глас. Тогава още повече е нужна дисциплина, концентрация, добра координация и актьорско майсторство. Но казва, че е приел това като свое призвание и смята да го прави докато може.

Така ние разбрахме, че дублажа никак не е лесна работа и това, което гледаме и чуваме от екрана е плод на много труд и изключителен професионализъм.

Събитието е организиран в рамките на дейност 4 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

Some Alt Text

Карнавал на приказните герои

 

Есенната ваканция чука на вратата, но първокласниците не бързат да и отворят. Те са в очакване на поредната изненада, която се им подготвили – карнавал на приказните герои.

Той започна с едно необикновено момиче, което успява да спечели много приятели и да преодолее всички трудности пред себе.

И така дъщерята на Ефраим Дългия чорап посрещна тъжния вълк, който правил много бели в приказките и затова си нямал приятели.

И му предложи своята помощ да открие приятели. Така тръгнаха от приказка в приказка, за да видят къде какво е вършил Кумчо Вълчо и защо са му сърдити героите.

Накъде без Червената шапчица…

А после заедно с Кума Лиса разказаха за пакостите с овчарите.

Ииии Кумчо Вълчо се извини и обеща, че повече няма да бъде лош, защото иска да има приятели.

После, за да развалят приказния карнавал дойдоха не е една, а цели две Баби Яги!

На гости пристигнаха и Хензел и Гретел…

Уморил се Патилан от лудории и той дойде …

Накъде без мъдрия Мечо Пух и верният му приятел Тигър…

Посрещнахме и зайчето Питър…

А после Ежко Бежко…

И накрая любимият ни Малък принц…

Какво се случи след това?

Първокласниците се включиха в състезание за знание с въпроси от света на приказките. Демонстрираха знания за герои, сюжети и поуки от любими детски приказки.

Бяха част от магията на приказките и  щастливия край на всяка приказна история!

А есенната ваканция чукаше на вратата… Посрещнахме я с пъстър шумен карнавал.

Карнавалът е организиран в рамките на дейност 4 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

Some Alt Text

Състезание за знание

 

На 29 октомври 2020 г. в кабинет 36 се проведе инициативата „Състезание за знание“, организирана в рамките на дейност 4 Съхраняване и развиване културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните връстници, в интеграционна мултикултурна среда по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

Участници са първокласниците, които се включиха в състезание за знание с въпроси от света на приказките.

Състезанието се проведе в три кръга, съгласно обявения регламент.

Демонстрираха знания за герои, сюжети и поуки от любими детски приказки.

Бяха част от магията на приказките и  щастливия край на всяка приказна история!

 

Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

Some Alt Text

Седмица на ученическото самоуправление

 

На 26.10.2020 г. в час на класа, учениците представители на ученически съвет откриха седмицата на ученическото самоуправление. Раздадоха на своите съученици информационни материали  за организационната структурата, за да се запознаят с функциите на всяка една от длъжностите в училището.

През седмицата 26.10.2020 г. - 29.10.20г. избраните ученици, заедно със своите учители подготвиха уроци, материали и работни листи за часовете, в които ще бъдат учители;

На 29.10.20г. всеки час, различен ученик изнесе урока по предмет пред своите съученици;

В края на учебния ден, бяха връчени грамоти на участниците.

Кампанията е организиран в рамките на дейност 3 Провеждане на кампании за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход или културна идентичност по проект „С общи усилия малките дела прерастват в големи” БС33.18-1-015/29.10.2019г. към Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства.

 
Настоящият информационен материал е изготвен с финансовата помощ на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и Бенефициерът носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Министерство на образованието и науката и ЦОИДУЕМ

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text