Компетентностният подход в урока по математика

На 12 януари 2021 година се проведе вторият съвместен урок с учители от детските градини и начален етап по НП „Заедно в грижата за ученика“, Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиален етап“.

Темата на урока „Лев. Стотинка“ имаше за цел да формира ключови компетентности у първокласниците за разпознаване по стойност на банкноти и монети и практическото им приложение.

В интегрирания урок учителите приложиха разнообразни интерактивни методи, чрез които учениците се запознаха със съкратения запис на лев и стотинка, научиха се да разпознават български монети и банкноти, извършваха действие събиране и изваждане с именувани числа и разбраха какво могат да си купят с парите, които имат.