Покана за партньорство

Въведете вашето съдържани

Уважаеми госпожи/господа,

ОУ „Св. Климент Охридски“ ще кандидатства с по мярка МИГ06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ от стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“, посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M2OP001-3.023 Мярка МИГ06 „Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“. В тази връзка каним всички училища и детски градини и ЮЛНЦ от Община Павликени, които желаят да участват като партньор и нямат вече поет ангажимент към друг кандидат да заявят интерес до 9 септември 2020 г. (сряда), чрез попълване на настоящата форма. Във формата ще видите критериите, по които ще подберем образователните институции, които да бъдат наш официален партньор.

Необходимо е бъдещите партньори:

Да попълнят настоящата форма: https://forms.gle/qicy54rkuSSoDBXf9

Да изпратят и на имейл klimentohridski@abv.bg следните документи:

  1. Декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, попълнена по образец (Приложение I).
  2. Декларация за съгласие на партньора за ползване и разпространение на обобщените данни по проекта от УО и от НСИ, попълнена по образец (Приложение III към Условията за кандидатстване).
  3. Декларация за липсва на двойно финансиране, попълнена по образец (Приложение IV към Условията за кандидатстване).
  4. Декларация за разграничаване на икономическата от неикономическта дейност, когато е приложимо – за партньори ЮЛНЦ (Приложение V).
  5. Решение на ОбС (когато е приложимо - в случай че кандидатът или партньорът е община).
  6. Счетоводни документи (Баланс и ОПР) от партньорите.

8.Удостоверение за актуално състояние на партньори ЮЛНЦ.

9.Пълномощно/заповед за оправомощаване за подаване на проектно предложение с КЕП от законния представител, ако е приложимо

  1. Споразумение за партньорство (Приложение VI).

11.Оферта и/или извлечение от каталог на производител/ доставчик и/или проучване в интернет за всяка категория разход, с предложена цена от производителя/доставчика - прикачени в ИСУН 2020.

  1. Детайлна разбивка на разходите – Приложение VII, когато е приложимо.

 

Критерии за участие: 1. Активност в събития на организацията; 2. Коректност и точност при подаване на информацията; 3. Подаване в срок на необходимите партньорски документи за кандидатстване;

Образци на декларации и условията за кандидатстване може да изтеглите: http://www.migpavlikenipolskitrambesh.bg/?p=1625

Срок за изпращане на документи и заявка: 9 септември 2020 (сряда)

 

С уважение!

Екип на ОУ „Св. Климент Охридски“

е тук