Образование за утрешния ден

От януари 2020 г. стартира дейността на две групи за допълнителни занимания по ключови дигитални умения, сформирани по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Обучението започна присъствено, но след обявяването на извънредното положение дейността беше временно преустановена. От 29 април 2020 г. обучението бе възстановено, като занятията се провеждаха дистанционно в платформата Microsoft Teams. 24 ученици успешно завършиха заниманията по интереси.

Учениците са гражданите на утрешния ден, а той е изпълнен с технологии от всякакъв вид. За да бъдат подготвени на живота след училище, те трябва да умеят да ги използват. Начинът да се постигне това е чрез прилагане на информационните и комуникационните технологии в образованието. Нов 65 инчов тъч скрийн дисплей, получен в рамките на проекта, ще позволи използването на подходи и методи на преподаване, които традиционната образователна среда не позволява. Очакваме позитивен ефект върху ученическата ангажираност и заинтересованост.