Обява

Във връзка с изпълнение дейностите на проект на BG05M2OP001-3.017-0037-C01 „Заедно за успеха на всеки ученик: повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“, по процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, ОУ „Св. Климент Охридски“ гр. Павликени приема документи на кандидати за заемане на длъжностите, както следва:

  • експерт „Образователни дейности“ за изготвяне или актуализиране на стратегически документи на училището за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ – 1 (едно) свободно работно място, на непълен работен ден, съгласно месечен работен график, за нуждите на проекта на ниво училище.
  • експерт „Образователни дейности“ за идентифициране на потребностите на педагогическите специалисти от обучения за работа в мултикултурна среда – 1 (едно) свободно работно място, на непълен работен ден, съгласно месечен работен график, за нуждите на проекта на ниво училище.

 

За повече информация вижте обявите.

 

Обява 1

 

Обява 2