О Б Я В А свободни работни места

Основно  училище „Св.Климент Охридски” гр.Павликени

 

О Б Я В Я В А

свободни работни места, за следните позиции:

 

 1. Заместник-директор по учебна дейност – 1 щатно място по чл. 67, ал.1, т.1, във връзка с чл.70, ал.1 от Кодекс на труда.

Изисквания за заемане на длъжността: висше образование – магистър/бакалавър,  педагогическа правоспособност, специалност по изучаван учебен предмет в училището, съгласно изискванията на Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, минимум пет години професионален опит в училище.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление;
 • Мотивационно писмо;
 • Автобиография (СV) – европейски формат;
 • Копия от документи за образование и квалификация;
 • Копие от трудова книжка;
 • Свидетелство за съдимост - при назначаване;
 • Медицинско свидетелство за работа - при назначаване;
 • Документ, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист (оригинал) – при назначаване.

 

 1. Учител в начален етап на основното образование (I-IV клас) – 1 щатно място по чл. 67, ал.1, т.1, във връзка с чл.70, ал.1 от Кодекс на труда.

Изисквания за заемане на длъжността: висше образование магистър или бакалавър,  специалност, съгласно изискванията за длъжността на Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

 

 1. Учител по математика в прогимназиален етап – 1 щатно място по чл. 67, ал.1, т.1, във връзка с чл.70, ал.1 от Кодекс на труда.

Изисквания за заемане на длъжността: висше образование магистър или бакалавър,  специалност, съгласно изискванията за длъжността на Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

 

 1. Учител по английски език – 1 щатно място по чл. 67, ал.1, т.1, във връзка с чл.70, ал.1 от Кодекс на труда.

Изисквания за заемане на длъжността: висше образование магистър или бакалавър,  специалност, съгласно изискванията за длъжността на Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

 

 1. Учител по музика – 0,5 щатно място в прогимназиален етап по чл. 67, ал.1, т.1, във връзка с чл.70, ал.1 от Кодекс на труда.

Изисквания за заемане на длъжността: висше образование магистър или бакалавър,  специалност, съгласно изискванията за длъжността на Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти

 

Необходими документи за кандидатстване за т.2, 3, 4 и 5:

 • Заявление;
 • Автобиография (СV) – европейски формат);
 • Копия от документите за образование и квалификация;
 • Копие от трудова книжка;
 • Свидетелство за съдимост - при назначаване;
 • Медицинско свидетелство за работа - при назначаване;
 • Документ, удостоверяващ липсата на заболяванията по чл. 2 от Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист (оригинал) – при назначаване на кандидатите за учител;

 

    

 1. Чистач/хигиенист – 1 щатно място по чл. чл. 67, ал.1, т.1, във връзка с чл.70, ал.1   от Кодекс на труда.

Изисквания за заемане на длъжността: средно образование.

 

 

 1. Чистач/хигиенист 1 щатно място по чл. чл. 68, ал.1, т.3, във връзка с чл.70, ал.1 от Кодекс на труда.

Изисквания за заемане на длъжността: средно образование.

 

 

Необходими документи за кандидатстване за т. 6 и 7:

 • Заявление и автобиография (СV);
 • Копия от документите за образование и квалификация;
 • Копие от трудова книжка;
 • Свидетелство за съдимост (ако има прекъсване на трудовия стаж) - при назначаване;
 • Медицинско свидетелство за работа - при назначаване;

 

За всички обявени места:

Срок за подаване на документите – 15.08.2022 г. – 14,00 часа

Адрес: ул. „Илия Златев” № 2 – деловодство

Телефон за информация : 0610 – 5 27 41.

 

 

 

 

РАДКА СТАНЕВА,

Директор на ОУ „Св.Климент Охридски“

гр.Павликени

Въведете вашето съдържание тук