Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот

Съвременният живот налага учители и родители да обединят усилията си в името на това учениците да получат най-доброто образование и възпитание. През учебната 2020-2021 година екипът на ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр.Павликени, ще реализира дейности по национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот”, целящи привличането на родителите и засилване ролята им в училищния живот на децата им за: допринасяне по-лесната адаптация и социализация на учениците в училищната среда; превръщането на училището в подкрепяща, приемна, безопасна и желана среда за преживявания и учене на учениците; развиване на положителното им отношение към ученето и редовното им посещение в училище; подобряване качеството на образователно-възпитателния процес в условия на криза на ценностите.