Обществено обсъждане на Национална стратегия за финансова грамотност

Финансовата грамотност и финансовото образование са важни за всеки член на обществото, т.к. са необходима предпоставка за вземането на устойчиви финансови решения и постигането на финансово благосъстояние. Необходимостта от повишаването им се обуславя от редица фактори като предлагането на все по-многобройни и сложни финансови продукти, възникването на нови рискове за потребителите на финансови услуги, бързото развитие на финансовия сектор, увеличаването на броя и видовете потребители на финансови услуги и финансови институции. В тази връзка е разработена Национална стратегия за финансова грамотност на Република България (НСФГРБ) и План за действие (2021-2025 г.) към нея в рамките на работна група с широко представителство, като е използвана и техническата подкрепа на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Министерството на финансите на Нидерландия.

Стратегията е публикувана за обществено обсъждане и е насочена към всички граждани в страната и всички групи от обществото, като се обръща по-специално внимание на определени целеви групи, в т.ч. ученици, студенти, обучители/учители. В тази връзка предлагам на Вашето внимание линкове към страницата на Министерство на финансите, което е координатор на национално ниво по дейностите в областта на финансовата грамотност:

https://www.minfin.bg/bg/legislation13/326

и към портала за обществени консултации, където са публикувани проектите на двата документа:

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=5744